دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-442 
7. مطالعۀ تطبیقی شرایط ازدواج در دین زردشتی و اسلام

صفحه 395-410

کلثوم غضنفری؛ حسین بادامچی؛ پروین داوری