بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین جامعه‌پذیری و هویت جنسیتیبین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول بوده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و شیوة گردآوری داده‏ها استفاده از پرسش‌نامه‏ بوده است. جامعة آماری همۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر دزفول بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ به شیوة تصادفی طبقه‏ای چندمرحله‏ای انجام شد. نتایج آزمون پیرسون نشان می‏دهد که بین متغیر وابستة این پژوهش (هویت جنسیتی) و برخی متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای آگاهی اجتماعی، شبکۀ روابط اجتماعی و قدرت تصمیم‌گیری، در مجموع 1/22درصد از تغییرات در متغیر وابسته هویت جنسیتی را تبیین می‏کنند. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که متغیرهای آگاهی اجتماعی، شبکۀ روابط اجتماعی و قدرت تصمیم‏گیری تأثیرگذارترین عوامل بر هویت جنسیتی‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between socialization and gender identity (Case study: Female students of Dezfoul Payme Noor University)

نویسندگان [English]

  • Dariush Rezapour 1
  • Hassan Chenani Nasab 2
  • Rahman Bagheri 1
1 Lecturer, Department of Social Sciences, Payme Noor Univesity, Tehran, Iran
2 PhD Student of Sociology, Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

The current study aims to investigate the relationship between socialization and gender identity between female students from the University of Dezful Payme Noor. The methodology of this study was survey using a questionnaire. Population of this study consisted of all female students at Dezfoul Payme Noor University and 384 persons were selected as the sample size using Lin table. The method of sampling was a multi-stage stratified random sampling. The Results show that the dependent variable (gender identity) and some independent variables are correlated. Multivariate regression analysis showed that three variables including social awareness, social networks, and decision-making power explain a total of 1.22% of the variation in the dependent variable of gender identity. Stepwise regression analysis showed that social awareness, social networks, and decision-making power are the most influential factors on gender identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Identity
  • PNU Dezfoul
  • social awareness
  • social networks
  • Socialization
[1] آلمال، فرنگیس (1375). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت فرهنگی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان منطقۀ 5 آموزش و پرورش تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه.
[2] ایمان، محمد‌تقی؛ کیذقان، طاهره (1382). «بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، س 12 و 13، ش 44 و 45.
[3] بدانتر، الیزابت (1377). «عصر تشابه جنس‏ها»، مجلۀ زنان، ش 48.
[4] پاملا، آبوت؛ والاس، کلر (1380). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم‌عراقی، تهران: نی.
[5] حاجیانی، ابراهیم (1388). جامعه‌شناسی هویت ایرانی، گروه پژوهش‏های فرهنگی و اجتماعی، تهران: مؤسسۀ انتشاراتی کمیل.
[6] جنکینز، ریچارد (1391). هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یار‌احمدی، تهران: شیرازه.
[7] رفعت‌جاه، مریم (1383). «بررسی عوامل مؤثر در باز‌تعریف هویت اجتماعی زنان تهران»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی.
[8] ریتزر، جورج (1394). نظریه‏های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.
[9] زلفعلی‌فام، جعفر؛ غفاری، مظفر (1388). «تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان»، مجلۀ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، ش 3، ص140ـ121.
[10] سلیمی، علی؛ داوری، محمد (1385). جامعه‌شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
[11] سیف‌اللهی، سیف‌الله؛ رازقیان، آناهیتا (1388). «عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت جنسیتی زنان در ایران (مطالعۀ موردی: تهران)». پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، س 2، ش 3.
[12] قائمی‌فر، حسین؛ حمایت‌خواه جهرمی، مجتبی (1388). «بررسی تأثیر خانواده بر شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور جهرم»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، ش 3.
[13] کاستلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمة حسن چاوشیان و همکاران، تهران: طرح نو.
[14] گل‌محمدی، احمد (1389). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نی.
[15] لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ شیرازی، مریم ‏(1389). «عوامل مرتبط در شکل‌گیری هویت اجتماعی زنان نسل کنونی و گذشتۀ شهر شیراز»، مجلۀ جامعه‌شناسی، ش اول، ص139-159.
[16] مقصودی، مجتبی(1380). «قومیت‏ها و هویت فرهنگی ایران»، نامۀ پژوهش فرهنگی، ش 22 و 23، ص209-232.
[17] منادی، مرتضی؛ فرشی صبح‌خیز، فاطمه (1389). «بررسی نقش هویت مادران در شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر تهران»، پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، ش 4، ص7ـ31.
[18] نیازی، امین (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‏گیری هویت اجتمـاعی مـدرن‌ـ سـنتی، در دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه شهید چمران.
[19] Doyle, J.A. and paludy. (1998). Sex and gender. The human experience. Boston: MC Grow Hill.
[20] Gurin .P and A.Townsand (1986), Properties of identity and their implications for gender consciousness, British Journal of Psychology, 25, PP 139–48.
[21] Heilman, Elizabeth (1998) " the struggle for self power and identity in Adolecent Girls" Youth 8 society , Vol 3 . n . 2
[22] Irving, C. J. & English, L. M. (2010). Community in Cyberspace: Gender, Social Movement Learning, and the internet. Adult Education Quarterly. Vol: 2, No: 1. PP 1-17.
[23] Lin N. (1976) Foundation of social research. 1st Ed. New York: McGraw- Hill Book Company. 446-58.
[24] Siara, B. (2007). Cyber Space and Identity issues at The British. Sociological Association Annual Conference University of East London
[25] Tajfel, Henry. (1987).Differentiation between social Groups. London: Academic press.