دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 147-300 
6. بازنمایی الهة آناهیتا در شواهد باستان‌شناختی

صفحه 225-248

بهروز افخمی؛ صبا فرج زاده؛ سید مهدی حسینی نیا


8. تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش

صفحه 265-280

عزت ملاابراهیمی؛ محیا ابیاری قمصری