نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل گفتمان، روشی است که در بستر اندیشه‌های پست‌مدرن بسط و گسترش یافته است. الگوی سه‌وجهی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان یکی از چارچوب‌های کاربردی‌ است که شامل توصیف: بررسی زبان‌شناختی متن، تفسیر: بررسی متن در سطح گفتمان‌های سازنده و مصرف‌کننده و تبیین: بررسی ارتباط گفتمان‌های سازندۀ متن با شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم می‌شود. نگارندگان در این پژوهش، با استفاده از الگوی فرکلاف بر‌اساس رویکرد اجتماعی به تحلیل گفتمان انتقادی شعری زینب حبش پرداخته‌اند. همچنین، چگونگی پیوند آثار ادبی شاعر با شرایط مسلط بر جامعۀ اشغالی را واکاوی کرده‌ و به بررسی تعامل زبانی او با اوضاع خفقان‌آور حاکم پرداخته‌اند. دستاورد این پژوهش، تبیین گفتمان اشعار مقاومت و اثبات تأثیرپذیری آن از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ فلسطین است. زینب حبش تلاش دارد با تولید گفتمان انتقادی در شعر مقاومت، صدای هم‌وطنان خود در سرزمین‌های اشغالی باشد و بستر تعامل و برخورد میان گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی موجود را برای ایجاد تغییر فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of power discourse in Zeinab Habash’s poems

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • Mahya Abiary Ghamsari 2

1 Associate Professor, University of Tehran, Iran

2 Graduate Student, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Discourse analysis is a modern approach flourishing and growing in the context of postmodernism. Norman Fairclough’s three-dimensional framework in critical discourse analysis is one of the most practical aspects of this theory that includes analysis of ) spoken or written (language texts, analysis of discourse practice) processes of text production, distribution and consumption (and analysis of discursive events as instances of sociocultural practice. The writers of the essay using the Fairclough’s three-dimensional framework, analyze the power discourse in Zainab Habash’s poems, and also try to discover the connection and relation between the poet’s works and oppressive atmosphere of totalitarian society. Finally, the current study aims to explain the influence of Palestine political situations on resistance poetry. Zeinab Habash in her resistant poems tries to be the protesting sound of her countrymen to make the social and political discourse interacted, which can make a great change in her society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • Norman Fairclough
  • power
  • Resistance
  • Zeinab Habash
[1] آشوری، داریوش (1377). ما و مدرنیته، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط.
[2] آقا گلزاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علمی فرهنگی.
[3] آغا، یحیی زکریا (بی‌تا). إضاءات فی الشِّعر الفلسطینی المعاصر، دارالحکمه.
[4] حبش، زینب (1995). أغنیة حب الوطن، قدس: دارالکاتب.
[5] ــــــــــ (1994). الجرح الفلسطینی و براعم الدم، قدس: دارالکاتب.
[6] ــــــــــ (1993). قولی للرمل، قدس، دار الکاتب.
[7] ــــــــــ (1996). لا تقولی مات یا أمی، قدس: دارالکاتب.
[8] ــــــــــ (1999). لأنه وطنی، رام‌اﷲ: مطبعة المستقبل.
[9] ــــــــــ (1997). حفروا مذکراتی علی جسدی، رام‌اﷲ: مؤسسۀ العنقاء للتجدید والابداع.
[10] حوت، محمود سلیم (1979). فی طریق المیثیولوجیا عند العرب، بیروت: دارالنهار، چ 2.
[11] ریماوی، عزیزه ذیب (1998). مقابلة مع الشاعرة الفلسطینیة، دانشگاه بیرزیت.
[12] زارعی متین، حسن (1388). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: آگاه.
[13] شوالیه، ژان؛ گرابران، آلن (1385- 1388). فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
[14] مجموعه مقالات دو هم‌اندیشی ترجمه‌شناسی (1383). به کوشش فرزانه فرحزاد، تهران: یلدا قلم.
[15] ملاابراهیمی، عزت (1390).گاه‌شمار رویدادهاى تاریخ معاصر فلسطین، تهران: مجد.
[16] میلز، سارا (1382). گفتمان، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
[17] هاشمی، احمد (1999). جواهر البلاغه، به کوشش یوسف صمیلی، بیروت، المکتبة العصریه.
[18] یارمحمدی، لطف‌اﷲ (1383). گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.
[19] یورگنسن، ماریان؛ فیلیپس، لوییز (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
[20] Fairclough, Norman (1995). Critical Discourse Analysis, the Critical Study of Language, New York: Longman.
[21] https://www. zeinab-habash.com قابل دسترسی در 29 نوامبر 2016