نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا(س)

3 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا(س)

4 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت ‏مدرس

چکیده

خرید و مصرف پایدار پوشاک، با توجه به حجم عظیم تولیدات این صنعت و مشکلات ناشی از آن و نقش فعال زنان در این حوزه، از مسائل مهم دنیا، به‌خصوص کشور ایران با جمعیت جوان، در مسیر توسعۀ پایدار است. هدف، بررسی میزان آگاهی و درک زنان جوان تحصیل‌کردۀ متخصص از پایداری و تأثیر آن بر خرید و مصرف پوشاک است. پژوهش، توصیفی پیمایشی با داده‏های پرسش‌نامه‏ای از جامعۀ دانشجویان دختر سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سه رشتۀ طراحی پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا(س) (100نفر) و حجم نمونۀ 80 نفر است. پرسش‌ها با طیف پنج‏تایی لیکرت و آلفای کرونباخ 735/0، طراحی و نرم‏افزار آماری برای تحلیل استفاده شد. طبق یافته‏ها، با وجود تمایل زیاد برای خرید و مصرف پایدار پوشاک، آگاهی کافی و جامعی در این زمینه وجود ندارد. اطلاعات در مقولۀ پایداری، درراستای مسائل معمول زیست‏محیطی است. دیدگاه‌ها و عملکرد مخالف پایداری در خرید و مصرف به‌وضوح دیده می‏شود که نشان از نیاز به آگاهی‏بخشی کامل‏تر و دقیق‏تر دارد. افزایش آگاهی و درک این گروه از مصرف‏کنندگان از خرید و مصرف پایدار پوشاک به‌منزلۀ متخصصان آینده این صنعت، می‏تواند موجب بهبود راهبردهای تولید، خرید و مصرف منطبق بر اصول توسعۀ پایدار در آینده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Female students’ awareness toward sustainable purchase consumption of clothing (Case study: Art faculty of Alzahra University)

نویسندگان [English]

  • Roshanak Davari 1
  • Farideh Talebpoor 2
  • Abolghasem Dadvar 3
  • Reza Afhami 4

1 PhD Student, Alzahra University, Iran

2 Professor, Alzahra University, Iran

3 Professor, Alzahra University, Iran

4 Associate Professor, Modares University, Iran

چکیده [English]

Sustainable purchasing and consuming clothes is a massive trend worldwide due to the great amount of production, its complications and also the active role of women. It is specifically so among young population of Iran, though the country is moving towards sustainable development. This article aims to investigate the degree of awareness of the notion of sustainability and its impact on the purchase and consumption of clothing, among the young educated female consumers. The research is based on descriptive and survey method with questionnaire based data. The statistical population is (N=100) female students of BA and MA courses in textile, fashion and industrial design with 20-35 years of age and sample size of 80 students. 30 questions with quintuple Likert and 0.735 Cronbach’s alpha are being asked. The analysis is done by statistical software. The results show that while there is a great trend of sustainable purchase and consumption, there is no enough awareness of this issue in the section. The knowledge of interviewees about sustainability is about the routine environmental issues; even some anti-sustainability approaches are clearly seen in this case, which necessitates a more extensive and precise consciousness-raising. Raising awareness and information about sustainable purchase and consumption within the consumer population, as future professionals of clothing industry, can guide it towards better planning sustainable based strategies in production, purchase and consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing
  • Sustainability
  • Consumer awareness
  • Sustainable consumption
  • Women
[1] اکبری، حسین (1391). «نقش زنان در توسعة پایدار محیط زیست»، فصل‌نامۀزن در توسعه و سیاست، دورۀ10، ش4، ص37ـ56.
[2] الیاسی، مجید و دیگران (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان»، جامعه‌پژوهیفرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دورۀ 2، ش2، ص55ـ76.
[3] پورجمشیدی، حدیث؛ مهدی‏زاده، حسین؛ غلامرضایی، سعید؛ شیری؛ نعمت‏الله (1395). «عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار: مورد مطالعه شهر خرم‏آباد»، فصل‌نامۀآموزش محیط زیست و توسعة پایدار، دورۀ 4، ش4، ص55ـ64.
[4] حبیب‏پور گتابی، حرم؛ بابایی همتی، زرنوش (1393). «رابطۀ بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعۀ موردی منطقۀ 5)»، مطالعات راهبردی زنان، دورۀ 17، ش65، ص37ـ67.
[5] شفیعی رودپشتی، میثم؛ ملک‏شاهی، فاطمه (1394). «سبک‏شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران)»، ویژه‌نامۀپژوهش‌نامۀزنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دورۀ 6، ش1، ص 67ـ86.
[6] فربود، فریناز (1393). «زیبایی‏شناسی رویکردهای زیست‏پایدار در طراحی منسوجات»، هنرهای تجسمی هنرهای زیبا، دورۀ 19، ش3، ص65ـ76.
[7] رعنایی کردشولی، حبیب‏الله؛ الله‏یاری بوزنجانی، احمد (1392). «تأثیر مسئولیت‏پذیری زیست‏محیطی مصرف‏کنندگان بر تصمیم خرید سبز آن‌ها»، اخلاق در علوم و فناوری، دورۀ 8، ش3، ص43ـ53.
[8] مومنی، فرشاد، ارضرومچیلر، سمیه؛ هنردوست، عطیه (1393). «بررسی وضعیت زنان در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب»، فصل‌نامۀزن در فرهنگ و هنر، دورۀ 6، ش1، ص1ـ28.
[9] Allwood J M. et al (2011). "Weaving a new future", In: The Fashion Reader,
(Eds.) Linda Welters, Abby Lillethun, London: Berg Publishers. PP 582-585.
[10] Autio M & T.A Wilska (2003). "Green girls and irresponsible boys: young
consumers’ attitudes towards environment", Nuorisotutkimus; 21(2): Pp 3–18.
[11] Autio M. & V. Heinonen (2004). "To Consume or Not to Consume?: Young
people's environmentalism in the affluent Finnish society". Young; 12(137):
PP 137-153.
[12] Bahaee, M. et al. (2012). “Sustainable development in Iran: An Exploratory
Study of University Students’ Attitudes and knowledge about Sustainable
Development”, Corporate Social Responsibility and Environmental
Management; 21(3): PP 175-187.
[13] Black, L.(2010). “Sustainability through anti-consumption”, Journal of
Consumer Behavior; 9(6): PP 403-411.
[14] Campbell C. (1987). The Romantic Ethic and the Spirit of Modern
Consumerism. Oxford: Blackwell.
[15] Connell, K.Y.H. & Joy M. Kozar (2014). “Environmentally Sustainable
Clothing Consumption: Knowledge, Attitudes, and Behavior”, In: Roadmap
to Sustainable Textiles and Clothing,(Ed.)Subramanian Senthilkannan Muthu,
Singapore: Springer. PP 41-61
[16] Dobers P. & L. Strannegård (2005). "Design, Lifestyles and Sustainability:
Aesthetic Consumption in a World of Abundance", Business Strategy and the
Environment; 14(5): PP 324–336.
[17] Fauth, J. (2002). Money, Consumption and the Environment. Young Consumers at
the Beginning of the 21st Century. Frankfurt am Main: Fritz Knapp.
[18] Fletcher K. (2008). Sustainable Fashion and Clothing: Design Journey, Malta:
Earthscan.
[19] Haddleston, P. & S. Minahan (2011) Consumer Behavior: Women and
Shopping, Business Expert Press, LLC., NY.
[20] Hill J. & HH. Lee (2012). "Young generation Y consumers’ perception of
sustainability in the apparel industry", Journal of Fashion Marketing and
Management 16(4): PP 477–491.
[21] Joergens C. (2006). "Ethical fashion: myth or future trend?" , Journal of
Fashion Marketing and Management; 10(3): PP 360-371.
[22] Koefoed O. & L. Skov (2010). “Sustainability in fashion” In: OpenWear:
Sustainability, openness and p2p production in the world of fashion, Bertram
Niessen(Cur.), Research report of the EDU fashion project. PP 64-81
[23] Middlemiss L. (2008). Sustainable consumption and responsibility: putting
individual sustainability in context, University of Leeds, School of Earth and
Environment, Leeds: Sustainability Research Institute.
[24] Moisander J. (1996). Attitudes and Ecologically Responsible Consumption.
Moral responsibility and concern as attitudinal incentives for ecologically
oriented consumer behavior. Statistic Finland research reports 218, Helsinki:
Statistic Finland.
[25] Niinimäki K. (Ed.) (2013). Sustainable fashion: new approaches. Helsinki:
Aalto ARTS Books, (Oct 10, 2015):
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13769
[26] OECD (2008). Promoting Sustainable Consumption: Good Practices in OECD
Countries, France.
[27] Orr D. (2004). “Can Educational Institutions Learn?” In: Sustainability on
Campus: Stories and Strategies for Change. Peggy F. Bartlett and Geoffrey
W. Chase (eds.), Cambridge: MIT Press. PP 159-175.
[28] Saicheua, V., Cooper, T. & A. Knox (2011). ” Public understanding towards
sustainable clothing and the supply chain”, Fashion Colloquia conference,
London College of Fashion, 21 September, London,UK.
[29] Shen D. , Richards J. & L. Feng (2013). “Consumers’ Awareness of Sustainable
Fashion”, The Marketing Management Journal; 23(2): PP 134-147.
[30] Smith A. (1904). An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations. (Ed.) E. Cannan, 2(4), London: Methuen & Co., Ltd.
[31] Tallontire A. et al (2001). Ethical Consumers and Ethical Trade: A Review of
Current Literature. Policy Series 12. Chatham, UK: Natural Resources
Institute.
[32] Thøgersen J. (2000). Knowledge barriers to sustainable consumption In: Bone
PF., France KR., Wiener J. (eds.) Marketing and public policy conference
proceedings. Chicago: American Marketing Association. Pp 29–39.
[33] United Nations (2015). “Sustainable consumption & production definition”
(June10, 2015): http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainableconsumption-
production/
[34] Unesco(1992). “Rio Declaration on Environment and Development in 1992”,(
Nov 15, 2015): www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF
[35] United Nations Information center, Tehran (2015). “Sustainable development
goals”, (May 24, 2016): http://www.unic-ir.org/index.php?lang=fa (In
Persian).
[36] Uusitalo L. (1986). Environmental Impacts of Consumption Patterns,
Aldershot: Gower.
[37] Valor C. (2007). “The influence of information about labor abuses on consumer
choice of clothes: a grounded theory approach”, Journal of Marketing
Management, 23(7/8): PP 675-695.
[38] Zaccai E. (ed.) (2007). Sustainable Consumption, Ecology and Fair Trade. New
York: Routledge research in environmental politics.