نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

بدون تردید، واحد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که تقریباً در همۀ جوامع شناخته شده و به شکل‌های مختلفی وجود دارد. عوامل متعددی بر وضعیت تأهل افراد اثر دارد. در این مقاله، به دنبال یافتن پاسخی برای این مسئله هستیم که سرمایۀ اقتصادی چه تأثیری بر وضعیت تأهل دارد. جمعیت آماری این پژوهش را زنان و مردان متأهل و مجرد، که در تابستان 1391 در شهر بهشهر ایران ساکن بوده‌اند، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه 400 نفر بود و نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات با تکنیک مصاحبۀ رو‌در‌رو در قالب پرسش‌نامه گردآوری شد و برای داوری دربارۀ صحت و سقم فرضیه‌ها، از رگرسیون لُجستیک استفاده شد. یافته‌های تجربی نشان داد سرمایة اقتصادی تأثیر معناداری بر وضعیت تأهل افراد دارد؛ به این نحو کهبا افزایش سرمایة اقتصادی(به‌خصوص در میان زنان) در افراد، احتمال ازدواج‌کردن کاهش و احتمال باقی‌ماندن در وضعیت تجرد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of economic capital on marital status (Case study: Behshahr)

نویسندگان [English]

  • Meisam Mousaaei 1
  • Leila Sadat Fenderesi 2

1 Professor, Department of Social Planning, University of Tehran, Iran

2 PhD Student, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, the family unit is one of the most important social institutions, having different forms and known in almost all societies. Different factors can affect people’s marital status. The statistical population of this study consists of married and single men and women residing in Behshahr, Iran in summer 1391. A total of 400 subjects were randomly selected for the study. The research has been conducted based on survey method and the data has been collected using techniques of face to face interviews in the form of questionnaires. Furthermore, in order to judge the accuracy of the hypothesis, logistic regression has been used. The empirical findings show that economic capital has a significant impact on people's marital status, that is, an increase in economic capital (especially among women( of people brings about a decrease in marriage rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizens of the city
  • Economic Capital
  • family
  • Marriage
[1] آلوین ای، تافلر (1389). موج سوم، ترجمۀ شهیندخت خوارزمی، تهران: فاخته.
[2] برناردز، جان (1390). درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران:نی.
[3] بودون، ریمون (1370). منطق اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: جاویدان.
[4] بهنام، جمشید (1348). جمعیت‌شناسی عمومی، تهران: دانشگاه تهران.
[5] حسینی، رضا، (1381). «جامعه‌شناسی جوانان: تحلیلی بر مشکلات جامعۀ جوان»، نشریۀ همشهری، ش:12902853.
[6] شیخاوندی، داور (1386). «تحول ساختار و نقش خانواده در جوامع غربی»، مجلۀ رشد آموزشعلوم اجتماعی، دورۀ 10، ش 3.
[7] صدیق اورعی، غلامرضا (1374).جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی.
[8] کاستلز، مانوئل (1389). عصراطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت، مترجمان: احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
[9] کاظمی‌پور، شهلا (1385).«تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن»، پژوهش زنان، دورۀ 2، ش3، ص103ـ124.
[10] گیدنز، آنتونی(1386). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران:نی.
[11] لوپز، خوزه؛ اسکات، جان (1385). ساخت اجتماعی، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: نی.
[12] لوکاس، دیوید؛ پاول میر (1381). درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمۀ حسین محمودیان، تهران: دانشگاه تهران.
[13] مجدالدین، اکبر (1386). «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان»،پژوهش‌نامۀ علوم انسانی، ش 53، ص 375ـ386.
[14] محمودیان، حسین (1383). «سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان»، نامۀ علوم اجتماعی، ش 24، ص27ـ53.
[15] مرکز آمار ایران (1395).
[16] موسوی، سید اسماعیل؛ نوابی‌نژاد، شکوه؛ وحید، محمدکاظم (1387). «تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران»، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، ج6، ش 22، ص 27ـ40.
[17] هلاکویی، فرهنگ (1365). جامعه‌شناسی امروز، تهران: انتشارات جلالی.
[18] Amato, P. R. 2004, Tensions between institutional and individual views of marriage. Journal of marriage and family, 66 (4), PP 959-969.
[19] Axinn, W. G. & Thornton, A. 1993, Mothers, children and cohabitation: Theintergenerational effects of attitudes and behavior. American Sociological Review, 58, PP 233-246.
[20] Bourdieu, Pierre.1984, Distinction, Cambridge, Mass., Harvard university press.
[21] Bourdieu, Pierre.1997,The forms of Capital in A. H. Halsey, Philip,Brown,Lauderweus, Amy stuart(eds) Education, Culture, Economy, society, London, Oxford University press.
[22] Browne,K.2006, Introducing:Sociology,2eded, Polity press.
[23] Bumpass, L. L. 1998, The changing significance of marriage in the United States. In K. O. Mason, N. Nilsuya, & M. Choe (eds.), The changing family in comparative perspective: Asia and the United States (pp. 63-79). Honolulu, HI: East-West Center.
[24] Buss, D. M. 1989,Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, PP 1-49.
[25] Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., &Larsen, R. J. 2001, A half century of mate preferences: The cultural evolution of values. Journal of Marriage, 63 (2), PP 491-503.
[26] Cherlin, A. 2004, The deinstitutionalization of American marriage. Journal of marriage and family, 66(4), PP 848-861.
[27] Choe, B. E, &Shin, H. 1996, State of family research and theory in Korea. Marriage&FamilyReview,22(1-2), PP 101-135.
[28] Chowdhury, F. I., &Trovato, F. 1994, The role and status of women and the timing of marriage in five Asian countries.Journal of Comparative Fa- mily Studies, 25 (2), PP 143-159.
[29] Connidis, I. A. 2001, Family and aging, Thousand oaks, CA: Sagal.
[30] Giddens,A.2009, Sociology,6 thed, Polity press.
[31] Givens, Benjamin, P. & Hirschman, Charles, 1994, Modernization and consanguineous marriage in Iran, Journal of marriage and the family, Vol.56, Issue, 4, P. 820.
[32] Goldenberg, H. and Goldenberg, I. 1996, Counseling today family, New York, Book,Cool publishing company.
[33] Good, William ,1963, World revolution and family patterns, New York Free Press.
[34] Gutierrez, Domenech, M. 2008, The impact of the labour market on the timing of marriage and births in Spain. Journal of Population economy, 21, 83-110.
[35] Hacker, D. 2006, Economic demographic and anthropmettic correlates of first marriage in the mid nineteenth-century, United State, Hacker@binghomton.edu.
[36] HaghdoustAA,RouasK,Kameli J,L atifi NA.1996,A Study of Students attitude toward factors affecting marriage.Iranian Journal of psychiatry and clinical psychology (AndeeshehvaRaftar ).7(2): PP 20 – 29.
[37] Hampolva, Dan, A. 2003, Marriage and educational attainment, A dynamic approach to first union formation. Czech sociological review, Vol.39, No.6.
[38] Humes, C. 1998 ,Pierre Bourdieu: Reflexive practice, Internet.
[39] Jew, C. 1994, Understanding the Japanese family structure from the Japanese perspective. Family Perspective, 28(4), PP 303-314.
[40] Jones, W. G. 2002, The flight from marriage in sought-east and east as asian metacenter research paper seles.
[41] Malhotra, Anju.,&Tsui, Amyong.1996,The role of modern norms and ideas.Marriage timing in Srilanka.Journal of Marriage and the Family, Vol.58, Issue 2, PP 476-490.
[42] Manning, W. D., Longmore, M. A., & Giordano, P.C. 2007, The changing institution of marriage: dolescents' expectations to cohabit and to marry. Journal of Marriage and Family, 69, PP 559-575.
[43] Mitchell,G.D.1959, Sociology:The Study of Social Systems,University Tutorial Press Ltd.
[44] Morrall,P.2009, Sociology and Health: An Introduction ,2 eded ,Routledge.
[45] Nguyen, Huv, Minh, 1997, Age at first marriage in Vietnam patterns and determinonts, Asia, Pacific, Population journal, Vol.9, No.2, PP. 49-74.
[46] Ritzer,G.2012 , Sociology,1 eded,John Wiley & Sons Ltd.
[47] Schaefer,R.T.2009, Sociology: A Brief Intruduction,9 thed,McGraw – Hill.
[48] Schaefer,R.T.2012, Sociology,12thed,McGraw – Hill.
[49] Schmitt,D.p.& Buss ,D.M. 2001,.Human mate poaching:Tactics and temptations. For infiltrating existing mateships. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6),894-917.
[50] Shackelford, T.K., Schmitt, D. P. & Buss, D. M. 2005, Universal dimensions of human mate preferences. Personality and Individual Differences, 39, 447-458.
[51] Shukla, S. &Kapadia, S. 2007, Transition in marriage partner selection process: Are matrimonial advertisements an indication? Psychology and developing societies, 19(1), PP 37-54.
[52] Smock, P. , Huang, P. , Manning, W.D. & Bergstrom, C. 2006, Why shack up? Motives to cohabit among young men and women in the United States. Paper presented at the Cornell Evolving Family Confrece, Ithaca, NY.
[53] Stanley, S. Rhoades, G. &Markman, H. 2006, Sliding versus deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect. Family Relations, 55, PP 499-509.
[54]Stark,R.2007, Sociology,10 thed,ThomsonWadsworth.
[55] Sullivan,T.J.2009,Intruduction to Social Problems,8 thed, Pearson Education, Inc.
[56] Toro-Morn, M., &Sprecher, S. 2003,A cross-cultural comparison of mate preferences among university students; The United States vs. The People’s Republic of China (PCR). Journal of Comparative Family Studies, 34 (2), PP 151-171.
[57] Turner,Jonathan H.1998,The Structure of Sociological Theory. Belmont, CA:Wadsworth publishing company.
[58] Vang, G. T. 1994, Social development and family formation in China. Family Perspective, 28(4), PP 283-302.
[59] Williams, J. 2007, Marriage and partnerships (in focus), Sociology Review, 17 (2), 34.