نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجو دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

روند رو به رشد تجرد در میان دختران در جامعۀ ایرانی پدیده‌ای نوظهور است که نقش بنیادینی در تحول مفهوم خانواده ایفا می‌کند، زیرا ازدواج، به‌منزلۀ واقعه‌ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی، تأثیرات درخور توجهی را بر ساختار جمعیتی و به تبع آن ساخت‌یابی نهادهای متبوعه می‌گذارد. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی و کشف زمینه‌ها و شرایط به تأخیر افتادن سن ازدواج دختران به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بپردازد. بدین منظور، 20 دختر بالای 30 سال به روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته مطالعه شدند. تحلیل تجارب شرکت‌کنندگان به شناسایی 346 کد اولیه، 16 خرده‌مقولۀ اولیه، 9 خرده‌مقولۀ ثانویه و 2 مقولۀ اصلی شامل زمینه‌های فردی و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی منجر شد. نتایج حاصل از تحلیل مضامین کشف‌شده نشان می‌دهد که زمینه‌های بازدارندۀ ازدواج دختران بسیار وسیع‌تر از فاکتورهای عموماً ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of underlying substrates of delay in girls’ marriage suing descriptive phenomenology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh 1
  • Narmin Nikdel 2

1 Associate Professor, Department of Sociology, University of Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

Marriage as a social, biological and cultural event, has significant effects on demographic structure and consequently on the structure of respective institutions. The growing trend of increase age of marriage, especially among females, is a new phenomenon which plays a fundamental role in development of this structure through the evolution of family. Accordingly, the current research seeks to review and explore the contexts and conditions of delay in females’ age of marriage, using qualitative method and phenomenological approach. For this purpose, 20 girls over 30 years old were studied using the purposive sampling method and deep semi-structured interview in a narrative form. The results of the analysis of the participants' experiences led to identifying 346 initial codes, 9 primary sub-codes, 9 secondary sub-codes, and two main codes including personal contexts and social and cultural contexts. The most important obstacles to females marriage were conceptualized in the form of ideological patterns, psychological patterns, time-related experiences, development of relations between the sexes, filtering by significant others and the weakness of moral principles. The results of the analysis of explored themes showed that contexts and conditions of delay in females’ age of marriage are much more complex than some factors generally provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delay in marriage
  • immateriality of girls
  • phenomenology
  • qualitative methods
[1] آزاد‌اَرمکی، تقی (١٣٨۹). جامعه‌شناسی خانوادۀ ایرانی، تهران: سمت، چ 2.
[2] اسکندری چراتی، آذر (۱۳۸۷). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تأخیر سن ازدواج در ایران با تأکید بر استان گلستان»، فصل‌نامۀ تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، س ٤، ش ٣.
[3] حبیب‌پور گتابی،کرم؛ غفاری، غلامرضا (۱۳۹۰). «علل افزایش سن ازدواج دختران»،زن در توسعه و سیاست،ش۳۲، بهار۱۳۹۰، ص ۷ـ۳۴.
[4] کاظمی‌پور، شهلا (۱۳۸۳). «تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن»، زن در توسعه و سیاست،پاییز، ش ۱۰، ص ۱۰۳ـ124.
[5] کاوه‌فیروز، زینب؛ کاظمی‌پور، شهلا؛ رنجبر، مرتضی (1393). «تعیین‌کننده‌های اجتماعی‌ـ جمعیتی افزایش سن ازدواج (دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران)»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 12، ش 3، ص 449ـ468.
[6] کوزر، لیوئیس (1385). زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
[7] کوهن، بروس (1381). مبانی جامعه‌شناسی،‌ ترجمۀ غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
[8] مجدالدین، اکبر؛ جمالی، احمدرضا (١٣٨٦). «بررسی دلایل و اثرات افزایش سن ازدواج دختران روستایی در ایران»، نشریۀ علوم اجتماعی: جامعه‌شناسی، زمستان، ش ۸، ص۱۳۹ـ۱۵۱.
[9] Caulfield, Tanya, (2009)," Life With out Marriage: Actualities of Unmarried Women in Delhi", Intersections: »Gender and Sexuality in Asia and the Pacific«, October 2009, Issue 22.
[10] Goswami. B, (2012). An Investigation into the Pattern of Delayed Marriage in India. Social and Economic Change journal. Pp: 1-22.
[11] Hammersley, Martyn (2006),"Theoretical Sampling, »The SAGE Dictionary of Social Research Methods.«
[12] Lester, Stan, (1999).” An introduction to phenomenological research” Taunton UK, Stan Lester developments.
[13] Mandel, Ann Deborah, & Bradley Lori, (2011),"The Lived Experience of Single Middle-Aged Women Who Have Experienced Complications in a Planned Pregnancy: A Phenomenological Study", BiblioBazaar Press .
[14] Sharp, A. Elizabeth & Ganong Lawrence, (2007),"Living in the Gray: Women’s Experiences of Missing the Marital Transition", »Journal of Marriage and Family«, Volume 69, Issue 3, pages 831–844, August 2007.
[15] Sharp, A. Elizabeth & Ganong Lawrence, (2011), ''I'm a Loser, I'm Not Married, Let's Just All Look at Me: Ever-Single Women's Perceptions of Their Social Environment", »Journal of Family Issues«, 20 January 2011, 32(7), pp 956 –980.
[16] Simon, Barbara Levy (2010),"Never Married Women", United States, Temple University Press, 2010.
[17] Spezials, H., & Carpenter, D.R. (2007) "Qualitative Research in Nursing". Lippincott, Williams & Wilkins press.
[18] Park, H., Lee, J. K, & Jo, I. (2013). "Changing relationships between education and marriage among Korean women". Korean Journal of Sociology, 47,  pp 51–76.
[19] Tremayn, Soraya, (2006)," Modernity and Early Marriage in Iran: A View from Within", »Journal of Middle East Women's Studies«, Volume 2, Number 1, Winter 2006, pp 65-94
[20] Vishwamitra, (2013), "Astrological factors that delay the marriage of a female", http://www.ceylontoday.lk
[21] Wang, Haiping ,& Abbott , A. Douglas,( 2013)," Waiting for Mr. Right: The Meaning of Being a Single Educated Chinese Female Over 30 in Beijing and Guangzhou", »Women's Studies International Forum«, Volume 40, September–October 2013, pp 222-229.