فرهنگی
شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-99

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.59117

چکیده
  رسانه‏ها نه‌تنها بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌ها بلکه شکل‏دهندۀ آن‌اند و بر درک و شناخت ما از جهان پیرامون اثر می‏گذارند. به‏رغم آنکه زنان در دهه‏های اخیر در کنار نقش‏های سنتی خود به فعالیت در عرصه‏های اجتماعی، که در گذشته مختص مردان تلقی می‏شد، روی آورده‏ و جایگاه خود را در بسیاری از آن‌ها تثبیت کرده‏اند، به‏نظر می‏رسد ...  بیشتر