جامعه شناسی
بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 333-348

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60583

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین جامعه‌پذیری و هویت جنسیتی‌ بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول بوده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و شیوة گردآوری داده‏ها استفاده از پرسش‌نامه‏ بوده است. جامعة آماری همۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر دزفول بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ ...  بیشتر