فرهنگی
سیاست‌گذاری تولید محصولات نمایشی در تلویزیون ایران با محوریت خانوادۀ اسلامی

محمدرضا تقوی پور؛ محسن اسماعیلی؛ سیاوش صلواتیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.62763

چکیده
  متأسفانه در عصر کنونی نهاد خانواده، به‌منزلۀ اصلی‌ترین رکن جامعه، دچار تزلزل شده است. ارائۀ الگوی مناسبی از خانوادة اسلامی از طریق محصولات نمایشی تلویزیون می‌تواند گره‌گشا باشد. مقالۀ حاضر به دنبال ارائۀ سیاست‌های محتوایی نمایش مطلوب خانواده در محصولات نمایشی تلویزیون بر‌مبنای سبک زندگی اسلامی است. این پژوهش در دو مرحله انجام ...  بیشتر