مذهبی
گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن

محمد آهی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 539-556

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.61793

چکیده
  حضور زنان در اجتماع از مسائل مهم و از موضوعات قابل بررسی و پژوهش است، زیرا حضور در اجتماع از یک نیاز فطری انسان سرچشمه می‌گیرد. از همین رو، قرآن کریم طی آیات مختلف این نیاز فطری را پاسخ داده و حضور اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته و در این زمینه همۀ مسائل اجتماعی مربوط به آن‌ها را با معرفی زنان الگو بیان کرده است؛ زنانی که تبیین عملکرد ...  بیشتر