جغرافیا
بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران (با تأکید بر مجلس دهم)

کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی؛ زهره فریدونیان؛ مهتاب جعفری

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 291-313

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.232529.872

چکیده
  جغرافیای انتخابات، به‌عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی، به مطالعة الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا، فضا، انتخابات و قدرت می‌پردازد. زنان به‌رغم اینکه نیمی از جمعیت جامعه و اکثریت تحصیل‌کردگان آموزش عالی را به خود اختصاص می‌دهند، در سطح برگزیدگان سیاسی و سطوح عالی مشارکت سیاسی سهمی بسیار اندک دارند. مقالة حاضر ...  بیشتر