جامعه شناسی
تجربیات زیستۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام (مطالعه ‏ای پدیدارشناختی)

علی ایمان زاده؛ صدیقه محمدزاده؛ سریه علیپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 541-560

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.233986.877

چکیده
  با تغییر سبک زندگی افراد و عوامل مؤثر بر آن، گرایش به ازدواج‌نکردن یا تأخیر در آن یکی از مسائل اساسی جوامع امروزی است. این امر در دانشجویان تحصیلات تکمیلی با فراوانی بیشتری مشاهده می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات زیستة دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام است. پژوهش حاضر به روش کیفی و پدیدارشناسی و ...  بیشتر