نویسنده = شیخ ذکریایی، وریا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 573-588

وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی