روانشناسی
بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 409-428

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.239026.928

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیرالگوی مشاوره‏ای اسماء‌الحسنی بر کیفیت زناشویی زنان بود. این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش حاضر، مادران 30-48 ساله بودند که دخترانشان در سال تحصیلی 1395ـ1396 در دبیرستان‌های متوسطة شهر تهران تحصیل می‏کردند. نمونة آماری شامل 30 ...  بیشتر