ارتباطات
تحلیل گفتمان سریال پایتخت 4؛ بازنمایی تعارض نقش سنتی با نقش اجتماعی زن ایرانی

حسن بشیر؛ حسن مسعودی؛ صفیه پروانه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 75-95

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.247353.988

چکیده
  حوزة تحلیل ‏گفتمان ظرفیت بالایی در جهت تحلیل مسائل فرهنگی و رسانه‏ای دارد که در تحلیل بازنمایی زن و تحلیل باورها، نگرش‏ها و ارزش‏های جنسیتی در فرهنگ رسانه‏ها خود را نشان می‏دهد. این باورها و نگرش‏ها در بازنمایی «زن موفق» در جامعة ایران از یک‌سو به باورهای سنتی خود دلبسته است و از سوی دیگر نمی‏تواند حضور اجتماعی ...  بیشتر