خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ ابوالفضل اقبالی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.290703.1354

چکیده
  عرصة سیاست‏گذاریِ امر جنسی در ایران محل مناقشة نظری دو رویکرد عمده است. مقالة حاضر درصدد ارائة یک صورت‏بندی گفتمانی از مناقشات نظری این دو رویکرد در جامعة ایرانی است. در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمانی فرکلاف و لاکلا و موف به صورت ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد اول با ابتنا بر مبانی دینی، ایدة تربیت ...  بیشتر