روانشناسی
رابطۀ بین ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏ های آن در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های اهواز

شهرام نوری ثمرین؛ علیرضا نوری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 529-540

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.242093.950

چکیده
  با توجه به گسترة معنویت در زوایای مختلف زندگی انسان و لزوم ارزیابی نقش معنویت در کیفیت زندگی، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏های آن در پرستاران زن بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة پرستاران زن شاغل در بیمارستان‏های شهر اهواز بود که براساس جدول کرجسی مورگان ...  بیشتر