رابطۀ بین ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏ های آن در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

چکیده

با توجه به گسترة معنویت در زوایای مختلف زندگی انسان و لزوم ارزیابی نقش معنویت در کیفیت زندگی، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مؤلفه‏های آن در پرستاران زن بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة پرستاران زن شاغل در بیمارستان‏های شهر اهواز بود که براساس جدول کرجسی مورگان نمونه‏ای به تعداد 200 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏های هوش معنوی کینگ و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه) استفاده شد. داده‏ها با استفاده از روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و‏‏‏ ‏رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و مؤلفه‏های آن (معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، تفکر وجودی انتقادی) با کیفیت زندگی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، مشخص شد که ابعاد هوش معنوی (معناسازی شخصی، گسترش آگاهی و آگاهی متعالی) پیش‌بینی‌کنندة مثبت و معنادار برای کیفیت زندگی و مؤلفه‏های آن بودند. افزون بر این، ابعاد هوش معنوی 3/9 درصد از واریانس کل کیفیت زندگی پرستاران را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Life' Dimensions with Spiritual Intelligence and it' Dimensions in Female Nurses Working in Ahvaz' Hospitals

نویسندگان [English]

  • Shahram Noorisamarin 1
  • Alireza Noori 2
1 Instructor of Psychology Department Dezful Islamic Azad University
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon
چکیده [English]

Given the range of spirituality in different aspects of  human life and the need to evaluate the role of spirituality in quality of  life, the aim of  the present study is to investigate the relationship between dimensions of quality of life and the  dimensions of spiritual intelligence in female nurses working in Ahvaz' hospitals. This study has a descriptive and correlation method. The sample included 200 married female nurses who were selected by stratified random sampling. Data have been gathered by the questionnaires of King Spiritual Intelligence and the World Health Organization Quality of Life Scale (short form). Data have been analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regressions. There were a meaningful positive relationship among spiritual intelligence and its dimensions, the personal meaning-production, transcendental consciousness and critical existential thinking with quality of life. However, the personal meaning-production of the spiritual intelligence, conscious state expansion and transcendental consciousness has significant and positive relationship with the quality of life and its components. It can be concluded that the dimensions of spiritual intelligence explained 9.3 percent of the variance quality of life. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Quality of Life
  • Nurses
  • Ahvaz
[1] اردلان، محمدرضا (1393). «رابطة هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیة 2»، مجلة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، س5، دورۀ، ش 17، ص 81ـ102.

[2] برغندان، سپیده؛ خلعتبری، جواد (1395). «همبستگی تنظیم‌شناختی هیجان و هوش معنوی با کیفیت زندگی بخش اورژانس»، نشریة پرستاران ایران، دورۀ 29، ش104، ص 46ـ54.

[3] حسینیان، سیمین؛ قاسم‌زاده، سوگند؛ نیکنام، ماندانا (1390). «پیش‌بینی کیفیت زندگی در معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی»، فصل‌نامة مشاورة شغلی و سازمانی، دورۀ3، ش9، ص 42ـ60.

[4] حمید، نجمه؛ خدادوست، فرزانه؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1396). «پیش‌بینی کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمرة بیماران پیوند کلیة شهر اهواز براساس هوش معنوی، منبع کنترل، سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس»، مجلة علمی پزشکی جندی‌شاپور،دورۀ 16، ش 4، ص 411ـ424.

[5] حمید، نجمه؛ زمستانی، مهدی (1392). «رابطة هوش معنوی، ویژگی‏های شخصیتی و کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی»، فصل‌نامة پزشکی هرمزگان، س17، ش4، ص 347ـ357.

[6] زمانی، نرجس؛ بحرینیان، سید عبدالمجید؛ اشرفی، سحر؛ مقتدری، شیرین (1394). «هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی سالمندان ساکن آسایشگاه در بندرعباس»، فصل‌نامة پرستاری سالمندان،دورۀ 1، ش4، ص82ـ94.

[7] سهرابی، فرامرز (1387). «مبانی هوش معنوی»، مجلة بهداشت روانی، س1، ش1، ص 14ـ18.

[8] ضمیری، سمیه؛ عزیزی، سکینه و دیگران (1395). «پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان براساس هوش معنوی»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دورۀ 23، ش2، ص196ـ203.

[9] عبدیوسف‌خانی، زینت؛ اکبری امرغان، حسین (1393). «رابطة بین هوش معنوی و رضایت‌مندی از زندگی»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی پژوهش‌نامة تربیتی،دوره 9، ش38، ص 39ـ54.

[10] عنبری، موسی (1389). «بررسی تحولات کیفیت زندگی و ایران»،فصل‌نامة محلی روستایی‌ـ شهری (توسعة روستایی)، دورۀ1، ش2، ص 149ـ181.

[11] غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری‌مقدم، ثنا (1386). «هوش معنوی»، مجلة اندیشة نوین دینی، دورۀ3، ش 10، ص 125ـ147.

[12] کیانژاد اندواری، نسرین؛ قمری، محمد؛ فتحی اقدم، قربان (1392). «رابطة هوش معنوی و تاب‌آوری با کیفیت زندگی معلمان»، ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

[13] محمودی، مریم؛ زهراکار، کیانوش؛ شعبانی، حسن (1392). «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی روان‌شناسی تحولی،دوره 10، ش37، ص 71ـ79.

[14] مرعشی، سید علی؛ محرابیان، طاهر؛ مسلمان، مهسا (1395). «بررسی رابطة ویژگی‏های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایلام»، مجلة علوم مراقبتی نظامی،دورۀ 3، ش1، ص 48ـ54.

[15] موحدی، لیلا؛ زنددوانیان، احمد؛ زارعی محمودآبادی، حسن (1395). «تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهبود کیفیت زندگی معلولان جسمی شهرستان میبد»، دوماهنامة علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد،دورۀ 15، ش5، ص 109ـ121.

[16] میکائیلی، نیلوفر (1392). «نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی نوجوانان»، ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی کودک و نوجوان»، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

[17] نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکوئی نائینی، کاظم؛ مجدزاده، سیدرضا (1385). «مقایسة کیفیت زندگی افراد مبتلا به اسکلروز چندگانه با افراد سالم»، فصل‌نامة دانشکدةبهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،دورۀ 2، ش3و4، ص 1ـ12.

[18] یوسفی، فریده؛ صفری، هاجر (1388). «بررسی اثر هوش عاطفی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی مطالعات روا‌ن‌شناختی، دورۀ5، ش4، ص 107ـ128.

[19] Ansari,M. (2015). “Investigating the relationship between spiritual intelligence and happiness and quality of life for gir students”, Internationa Journal of Huanities and Cultural Studies, 1678-1685.

[20] Bigdeloo, M., & Dasht -Bozorgi, A. (2016). “Relationship between the spiritual intelligence, self-controle, and life satisfaction in high school teachers of Mahshahr city”, Review of European Studies, 8(2), PP 210-216.

[21] Bohnke P. (2008). “Does society matter? Life satisfaction in the enlarged Europe”, Social Indicators Research; 87: PP 189-210.

[22] Bonini A. N. (2008). “Cross-national variation in individual life satisfaction: Effects of national wealth, human development, and environmental conditions”, Social Indicators Research; 87: PP 223-236.

[23] Emmons A. ( 2000). “Is spirituality intelligence? Motivation coynition, and the psychology of ultimate concern”, International Journal For the Psychology of Religion. 10: PP 3-26.

[24] Felce D, Perry J. (1999). “Quality of life: Its definition and measurement”, Research in Developmental Disabilities. 16: PP 51- 74.

[25] Hagerty M. R, Cummins R. A, Ferriss, A. L, Land, K, Michalos A. C, Peterson, M, Sharpe A, Sirgy J & Vogel J.( 2011). “Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research”, Social Indicators Research.; 55: 1, PP 1-96.

[26] Karimi, Z., & Karimi, F. (2016). “The structural model of relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with quality of work life and work engagement of employees”, International Journal of Management in Education, 10, 3, PP 278-292.

[27] King D B. Rethinking claims of spiritual intelligence. (2008). A definition, model and measure, Canada, Master’s Thesis, Trent university.

[28] Livingstone H. A, Day A. L. (2005). “Comparing the construct and criterion related validity of ability-based and mixed-model measures of emotional intelligence”, Educational and Psychological Measurement; 65: PP 757-779.

[29] Liu L. (2006). “Quality of life as a social representation in China: A qualitative study”,Social Indicators Research; 75: PP 217- 240.

[30] Lopes P N, Brackett M A, Nezlek, J. B, Schutz A, Sellin I, Salovey, P. (2004). “emotional intelligence and social interaction”, Personality and Social Psychology Bulletin., 30: PP 1018-1034.

[31] Malkina-Pykh I. G, PykhY. Q. (2008). “Quality-of-life indicators at different scales: Theoretical background”, Ecological Indicators, 8: PP 854-862.

[32] Olver I N.( 2013). “The relationship between spritual well-being and quality of life”, Investigating prayer, 10: PP 77-94.

[33] Pant, N.&,Srivastava, S.K.(2014). “Effect of spiritual intelligence on mental health and quality of life among college students”, Zenith International Journal of Multidisciplinary Research, 4, 8, PP 208-215.

[34] Shabani J, Aishah Hassan S, Ahmad A, Baba M. (2010). “Age as Moderated Influence on the Link of Spiritual and Emotional Intelligence with Mental Health in High School Students”, Journal of American Science, 6: PP 38-45.

[35] Spjut A. (2004). Effect of spirituality on Job satisfaction for clinical laboratory science professionals, Doctoral dissertation, University of phoenix, USA, Arizona.

[36] Yaghoubi, L. Sadeghian, S. Yaghoubi, P.,& Soveyzi, R. (2017). “The relationship between spiritual intelligence and life quality among elderly people residing nursing home in Tehran”, Nova Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 1, PP 1-6.

[37] Elkins, M R. (2004). “Developing a plan for pediatric spiritual care”, Holistic Nursing practice, 18: PP 179-186.