دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 469-592 
3. نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در زندگی زنان (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

صفحه 491-509

فردین علیخواه؛ سمانه کوهستانی؛ طاهره واقعه‌دشتی