دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 165-313 
8. بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران (با تأکید بر مجلس دهم)

صفحه 291-313

کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی؛ زهره فریدونیان؛ مهتاب جعفری