مقاله پژوهشی هنر
تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت‏ های فیلم دربارۀ الی (۱۳۸۷) براساس دیالکتیک خدایگان و بنده از هگل

علی شیخ مهدی؛ نازنین هنرخواه

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 315-333

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.236995.907

چکیده
  دیالکتیک خدایگان و بنده توسط ژک لکان با الهام از نظریات هگل وارد روان‌کاوی شده است. بر این اساس، مسئلۀ مورد پژوهش در این مقاله، تحلیل روابط میان زوج‏های چهارگانۀ زن و مرد در فیلم دربارة الی (1387) ساختۀ اصغر فرهادی، فیلم‌ساز ایرانی، است. روش جمع‏آوری اطلاعات براساس مشاهدۀ فیلم بوده که محتوای آن به روش تفسیری و با رویکرد روان‌کاوانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
بررسی الگوی شبستان زنانه در مساجد و مصلا‏های معاصر ایران براساس نقش سیاسی‌ـ اجتماعی زن در انقلاب اسلامی

مهدی حمزه‌نژاد؛ سولماز آقائی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 335-357

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.235196.891

چکیده
  از آنجا که زنان نیمی از پیکرۀ جامعۀ ‏اسلامی را تشکیل می‏دهند، پرداختن به حضور آنان در عرصه‏های عبادی‌ـ سیاسی بسیار مهم است. اهمیت این موضوع با پیروزی انقلاب اسلامی ‏و تأکیدات امام ‏خمینی(ره) و آیت‏الله‏ خامنه‏ای بیش از گذشته به چشم می‏آید. از بخش‏های مهم ‏حضور عبادی‌ـ سیاسی زنان، مساجد و مصلا‏های کشور است. بررسی‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 359-384

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.235179.890

چکیده
  «مخالف‏پوشی»‌‌ـ به معنای پوشیدن لباس مردانه از سوی زنان، یا لباس زنانه از سوی مردان‌ـ از سال‏های ابتدایی اختراع سینما وارد روایت‏های سینمایی شد و همچنان نیز ادامه دارد. بر‌اساس آنچه تاکنون در مخالف‌پوشی مشاهده شده است، این کار با هدف دستیابی به امتیازات جنسیت دیگر و خدمت به پیشبرد درام، طبق خواست فرد مخالف‌پوش، انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
مطالعۀ تطبیقی مُد لباس بانوانِ دربار فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار

مهناز جهانی؛ سحر چنگیز

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 385-407

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.235507.897

چکیده
  تغییر سبک پوشش بانوان در مقاطع زمانی مختلف دورة قاجار، صاحب‏نظران را بر آن داشته تا در یادداشت‏های خود‌ـ هرچند گذرا‌ـ بر آن نظر افکنند. با توجه به اینکه تحقیقات انجام‌شده در زمینة چرایی و چگونگی پوشش در این دوران و ارتباط آن با جریان مُد معدود و سطحی بوده، به نظر می‏رسد پرداخت دقیق‏تر به این موضوع، امری مهم باشد. این مقاله به‏ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 409-428

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.239026.928

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیرالگوی مشاوره‏ای اسماء‌الحسنی بر کیفیت زناشویی زنان بود. این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش حاضر، مادران 30-48 ساله بودند که دخترانشان در سال تحصیلی 1395ـ1396 در دبیرستان‌های متوسطة شهر تهران تحصیل می‏کردند. نمونة آماری شامل 30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی باستان شناسی
پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی

بهروز افخمی؛ زینب خسروی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 429-451

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.233382.875

چکیده
  یکی از مسائل فرهنگی برخاسته از اندیشة سیاسی در ایلام باستان، ازدواج با محارم (خودوده) بوده است. ازدواج با محارم، به‏ویژه در میان خاندان سلطنتی، رایج بوده است. آنچه اهمیت تبیین این نوع آیین را دوچندان می‏کند، این است که چنین اندیشه‌ای در بازة زمانی بسیار طولانی انجام می‏شده است. پدیداری این آیین براساس شواهد باستان‏شناختی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مذهبی
اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 453-467

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.223136.800

چکیده
  یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می‌رساند. سؤال اصلی، محدودۀ اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه‏ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه ...  بیشتر