دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 315-467 
6. بررسی تأثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متأهل

صفحه 409-428

اقبال زارعی؛ معصومه اسمعیلی؛ طیبه شکیبایی؛ موسی جاودان