تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

اگرچه در دنیای جدید خشونت فیزیکی کمتر از گذشته به چشم می‌خورد، خشونت‌های کلامی به دلیل اینکه همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است کمتر مشخص می‌شود و به دلایل فرهنگی در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعة تجربة زیستة زنان از خشونت کلامی، 11 نفر از زنانی را که به مراکز مشاورة شهر کاشان مراجعه کرده بودند، با استفاده از تکنیک مصاحبة عمیق، مورد مطالعه قرار داد و با روش تحلیل تماتیک داده‌ها را تحلیل کرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تجارب زنان از خشونت کلامی در محیط خانواده در قالب دو مقولة ابعاد گوناگون خشونت کلامی و دلایل بروز آزار و خشونت کلامی بیان شده‌اند. ابعاد گوناگون خشونت کلامی حاصل کشف مقولات تفسیری نظیر بی‌اعتنایی به زن، خشونت کلامی در پوشش شوخی، پایین‌آوردن ارزش و احترام زن، برخورد تحکم‌آمیز با زن و مقولات تفسیری سیستم اجتماعی‌شدن نامناسب، تبعیض و نابرابری جنسیتی، ضعف قوانین، ارزش‌های مردسالاری و یادگیری اجتماعی از عوامل مهم‌ و مؤثر بر دلایل بروز خشونت کلامی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's lived experience of verbal violence in the family (Case study: women in Kashan)

نویسندگان [English]

  • Mehran Sohrabzadeh 1
  • Fatemeh Mansoriyan Ravandi 2
1 Associate Professor, Faculty of Humanities, Kashan University
2 PhD Student, Social Issues Study, Kashan University
چکیده [English]

Although there is less physical violence in the new world than there was in the past, verbal violence is less visible because it has always been hidden and not recognized in the cultural structure of society due to some cultural reasons. The current study aims to examine the lived experiences of women from verbal violence; therefore, 11 women who were referred to counseling centers of Kashan were selected using in-depth interviews. The data were analyzed using thematic analysis.  The results show that women's experiences of verbal violence in the family can be presented in two categories of “various dimensions of verbal abuse” and “causes of verbal abuse”. Different aspects of verbal violence resulted from exploring issues of interpretation such as: indifference to women, verbal violence under the guise of a joke, low value of and respect for women,  dominating behavior towards wife, as well as issues of interpretation such as inappropriate system of socialization, discrimination and gender inequality, lack of rules, values of patriarchy and social learning, all of which are the most important factors affecting the causes of verbal violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal violence
  • women in Kashan
  • different aspects of verbal abuse
  • causes of verbal abuse
[1] آبوت، پاملا؛ کلر والاس (1380). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژة نجم عراقی، تهران: نی.
[2] احمدی، حبیب؛ زنگنه، محمد (1383). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده»، فصل‌نامة انجمن جامعه‌شناسی ایران، ش 3، ص 172ـ187.
[3] ایونز، پاتریشیا (1391). آزار کلامی یا زخم زبان، ترجمة مرجان فرجی، تهران: رشد.
[4] آقاخانی، نادر؛ افتخاری، علی؛ زارعی خیرآباد، عباس و دیگران (1391). «بررسی انواع خشونت شوهران علیه زنان و تأثیر عوامل مختلف در میزان بروز آن‌ها در زنان مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در سال 90ـ91»، مجلة علمی پزشکی قانونی، س 18، ش2 و3، ص 69ـ78.
[5] بلالی میبدی، فاطمه؛ حسنی، مهدی (1388). «فراوانی خشونت علیه زنان توسط همسرانشان در شهر کرمان»، مجلة روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، س 15، ش3، ص 300ـ307.
[6] حجتی کرمانی، سوده؛ زکریایی، محمدعلی (1393). «فرهنگ و خشونت: تجربة زیسته زنان تهرانی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س10، ش34، ص99ـ114.
[7] خاقانی‌فرد، میترا (1390). «بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه‌پذیری جنسیتی و سرمایه‌های اجتماعی در پیش‌بینی سلامت روان‌گروهی از زنان شهر تهران»، مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، س 9، ش2، ص 55ـ80.
[8] سالاری، اسماعیل؛ معین، لادن و دیگران (1392). «بررسی رابطة فرهنگ مردسالاری، همسان‌همسری، با تعارضات زناشویی در بین دبیران و پرستاران زن متأهل»، فصل‌نامة زن و مطالعات خانواده، س5، ش 19، ص 95ـ114.
[9[ صادقی فسایی، سهیلا (1389). «خشونت خانگی و استراتژی‌های زنان در مواجهه با آن»، مجلة بررسی مسائل اجتماعی ایران، ش 1، ص 108ـ142.
[10] علیوردی‌نیا، اکبر؛ ریاحی، محمداسماعیل؛ فرهادی، محمود (1390). «تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی»، فصل‌نامة مسائل اجتماعی ایران، س2، ش2، ص 95ـ127.
[11] قاضی طباطبایی، محمود؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ مرجائی، هادی (1383). بررسی خشونت خانگی علیه زنان در 28 استان کشور، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری.
 [12] کریمی، فاطمه (1390). «بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورندة آن از نظر دانش‌آموزان و معلمان»، پژوهش‌نامة حقوقی، س2، ش2، ص 85ـ102.
[13] گیدنز، آنتونی (1386). جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نی، چ 12.
[14] محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش 2: مراحل و رویه‌های علمی در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
[15] محمدی، فائزه؛ میرزایی، رحمت (1391). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه زنان (مطالعة شهرستان روانسر)»، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، س 4، ش1.
[16] معینیان، نرمینه (1392). «تحلیلی بر خشونت علیه زنان در خانواده (با نگاهی به جامعة ترکیه)»، فصل‌نامة زن و مطالعات خانواده، س 5، ش17، ص 131ـ146.
[17] ملک‌افضلی، حسین؛ مهدی‌زاده، مرتضی، زمانی؛‌ احمدرضا (1383). «بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، س14، ش2، ص 37ـ63.
[18] وحیدا، فریدون؛ سبزه، حسینعلی؛ ذاکری، حامد (1394). «تحلیل و بررسی کیفی عوامل مؤثر بر همسر‌کشی در بین زنان و مردان (مطالعۀ موردی زندانیان اصفهان)»، فصل‌نامة بررسی مسائل اجتماعی ایران، س 1، ش6، ص 193ـ214.
[19] یزدخواستی، بهجت؛ شیری، حامد (1387). «ارزش‌های پدرسالاری و خشونت علیه زنان»، فصل‌نامة مطالعات زنان، س6، ش 2، ص 55ـ79.
[20] همپتون، رابرت ال؛ گالوت، توماس پی (1388). خشونت خانواده، پیشگیری و درمان، ترجمۀ داوود کربلایی و محمد میگونی، تهران: آفرینش.
[21] Al-Nasour,Mohammad (2009). “Domestic Violence against women in Jordam”, Evidence from health clinics.
[22] Fawole,Adenrian (2008). “Prevalence of violence against pregnant women in Abeokuta”; Nigeria, Australian an Newzeland journal of obstetrics and Gynaecology.
[23] Health aspects of violence against women. WHO: Geneva,2001.
[24] Megargee, E., and Hokanson, J (1990). “The Dynamics Aggression. Individual, Group and International Analysis”, Hariper & Row, p.15.
[25] Tiwari, A. , Fong, D. Y. T. , Chan, K. L. ,Leung, W. C& Parker, B. , Ho,P. C. (2007). “Identifying Intimate Partner Violence: Comparing the Chinese Abuse Assessment Screen With the Chinese Revised Conflict Tactics Skills. AnInternational Journal of Obstetrics and Gynecology, 114(9).
[26] Tokuc,Brucu & etal (2010). “Domestic violence Against women in Edrine”, Journal of interpersonal violence,vol25.
[27] Violence against women. Fact sheet No. 239. Geneva:WHO; 2008. Available from: http: //www. who. int/mediacentre /factsheets /fs239/en/print. html, Accessed: 2009 Feb 5.
[28] Jaffe, D. H. , Eisenbach, Z. Neumark, Y. D& Manor, O (2006). “Effects of Husbands and wives Education on each others Mortality”. Social Science andmedicine, 62 (8).