نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‏ شناسی دانشگاه گیلان

2 دکتری جامعه‏ شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

3 دکتری جامعه‏ شناسی توسعۀ دانشگاه تهران

چکیده

زنانگی، به‌مانند مردانگی، پدیده‏ای فرهنگی و تاریخی است که در جوامع مختلف به طرق گوناگون برساخت و معنا می‏شود. در پژوهش حاضر، «زنانگی» در سه مجموعه از سریال‏های شبکۀ محلی مرکز ایلام بررسی و تحلیل شده است. هدف اصلی تحقیق این است که مشخص شود سریال‏های شبکۀ محلی استان چه تصویری از زنانگی را نشان می‏دهند. برای این منظور، تلفیقی از چارچوب مفهومی گافمن، بوردیو و رویکردهای فمنیستی در حوزة رسانه استفاده شده است. روش تحقیق حاضر تحلیل محتوای کیفی از نوع تلفیقی است. برای کشف مفاهیم و مقولات آشکار و پنهان متن از تکنیک کدگذاری استفاده شده است. نمونۀ مورد مطالعه به صورت هدفمند، سه مجموعه از سریال‏های پرمخاطب‏ سیمای ایلام انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که این سریال‏ها با بازنماییِ شکل خاصی از زنانگی به‌منزلة زنانگی هژمونیک، بر پذیرش و تقویت آن تأکید می‏کنند و در برابرِ بازنمایی زنانگی متکثرِ دیگری که در جامعه حضور دارند یا مقاومت کرده است یا از آن به‌مثابة زنانگی نابهنجار، نامتعارف و حاشیه‏‏ای یاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of femininity in the local TV shows set in Ilam

نویسندگان [English]

  • Hassan Piri 1
  • Yarmohammad Ghasemi 2
  • Sedighe Piri 3

1 MA Student in Sociology, University of Guilan

2 PhD of Sociology, University of Ilam

3 PhD of Sociology, University of Tehran

چکیده [English]

Femininity, like masculinity, is a cultural and historical reality that is constructed in different ways among different people. The present research aims to study the most popular local TV serials set in Ilam over recent years. The main purpose of the research is understand what kind of image of  femininity is shown in the local channel of Ilam. To this end, we used the theoretical concepts presented by Goffmanm, Bourdieu and Feminist framework. The research method is content analysis. To identity the visible and invisible concepts in the text, we used coding techniques. Sampling is targeted, hence we have selected three popular TV shows set in Ilam. The results show that these TV shows represent a particular form of femininity as hegemonic, and it helped to accept, approve and strengthen this type of femininity. Also, they resisted against representation of a variety of other femininities present in society, or showed them as abnormal or marginal femininity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femininity
  • Representation
  • Ilam channel
  • local serial
  • hegemonic
[1] استریناتی، دومینیک (1380). مقدمه‏ای بر نظریه‏های فرهنگی عامه، ترجمة ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
[2] استوری، جان (1385). مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: آگه.
[3] ایمان، محمدتقی؛ مرادی، گلمراد (1390). «روش‏شناسی نظریة اجتماعی گافمن»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی جامعه‏شناسی زنان، س 2، ش 2، ص 63ـ64.
[4] بوردیو، پیر (1380). نظریة کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمة مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
[5] پیر (1393). درسی دربارۀ درس، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: نی.
[6] پیری، حسن؛ یعقوبی، علی؛ پیری، صدیقه (1395). «بازنمایی مردانگی در شبکة محلی سیمای ایلام»، جامعه‏پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 7، ش اول.
[7] راودراد، اعظم (1385). «تغییرات نقش زن در سینمای ایران»، مجلة جهانی رسانه، ش 2.
[8] راودراد، اعظم؛ صدیقی خویدکی، ملکه (1385). «تصویر زن در آثار سینمایی رخشان بنی‌اعتماد»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 6.
[9] راودراد، اعظم؛ تقی‌زادگان، معصومه (1392). «سپیده یا الی ...؟ خوانش انتقادی فیلم دربارة الی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س 9، ش 31.
[10] رضایی، محمد؛ کاظمی، عباس (1387). «بازنمایی اقلیت‏های قومی در سریال‏های تلویزیونی»، تحقیقات فرهنگی ایران، ش 4، ص 79.
[11] سلطانی گردفرامرزی، مهدی (1385). «نمایش جنسیت در سینمای ایران»، مجلۀ پژوهش زنان، دورة 4، ش 1 و 2، ص 64ـ65.
[12] سیدمن، استیون (1391). کشاکش آرا در جامعه‏شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
[13] شویره، کریستسن؛ فونتن، اولیویه (1385). واژگان بوردیو، ترجمۀ مرتضی کتبی، تهران: نی.
[14] صادقی فسائی، سهیلا؛ پروایی، شیوا (1395). «نحوة بازنمایی زن در زیست‏جهان مدرن در فیلم‏های اصغر فرهادی: مطالعة موردی: چهارشنبه‌سوری، دربارۀ الی و جدایی نادر از سیمین»، زن در فرهنگ و هنر، دورة 8، ش 2.
[15] صدا و سیمای مرکز ایلام (1393). قابل دسترس در سایت: http://ilam.irib.ir.
[16] فلیک، اووه (1391). درآمدی بر تحقیقات کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
[17] کریپندورف، کلوس (1378). تحلیل محتوا، مبنای روش‏شناسی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: روش.
[18] گافمن، اروینگ (1386). داغ ننگ، ترجمة مسعود کیانپور، تهران: مرکز.
[19] مظفری، افسانه؛ نیکروح متین، فرزانه (1388). «تحلیل محتوای فیلم دو زن به کارگردانی تهمینه میلانی با رویکرد به زن»، پژوهش‏نامة علوم اجتماعی، س 3، ش 2.
[20] مک‌کوایل، دنیس (1384). درآمدی بر نظریة ارتباطات جمعی، ترجمة اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
[21] هولمز، ماری (1389). جنسیت در زندگی روزمره، ترجمۀ محمدمهدی لبیبی، تهران: افکار.
[22] یعقوبی، علی (1393). نظریه‏های مردانگی، تهران: پژواک.
[23] Bourdieu, Pierre (2001). masculine Domination. Translated by Richard Nice. California. Polity press35.
[24] Brown, David (2006). Pierre Bourdieu’s Masculine Domination. sociology of sport journal. 23, PP 162-188.
[25] Connell, Raewyn (2005). Masculinities. Berkeley: University of California press.
[26] Goffman, Erving (1979). Gender Advertisements.Cambridge, MA; Harvard Universitypress, New York: Harper & Row.
[27] Thorpe, Holly (2008). Foucault, Technologies of Self, and the Media Discourses of Femininity in Snowboarding Culture, Journal of Sport& Social Issue, Volume 32 Number 2, May.
[28] Ibrahim, Faridah (2014). Gender Relationship And Edia Language: A Comparative Study Of Print Media In Poland And Malaysia, International Journal Of Arts & Sciences Cd-Rom. Issn: 1944-6934 : 07(05), Pp 647–682.
[29] Velding, Victoria (2017). Depicting Femininity: Conflicting Messages in a “Tween” Magazine, Youth & Society, Vol. 49(4), PP 505–527.