جغرافیا
بررسی احساس امنیت بانوان در پارک بانوان شهر سهند تبریز با تأکید بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی

احمد حامی؛ الهام فهام؛ محمد مهدوی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 399-413

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.260009.1090

چکیده
  امنیت یکی از مؤلفه‏های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به‌عنوان سرمایه‏های انسانی هر جامعه نقش مؤثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. افزایش امنیت محیطی در جهت بهبود پارک‏های بانوان از رویکردهای مهمی است که جوامع پیشرفته به آن توجه دارند. این تحقیق به منظور شناسایی میزان امنیت ادراک‌شدة بانوان و موانع و راهکارهای پیشنهادی ...  بیشتر