بررسی احساس امنیت بانوان در پارک بانوان شهر سهند تبریز با تأکید بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه معارف دانشگاه تبریز

چکیده

امنیت یکی از مؤلفه‏های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به‌عنوان سرمایه‏های انسانی هر جامعه نقش مؤثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. افزایش امنیت محیطی در جهت بهبود پارک‏های بانوان از رویکردهای مهمی است که جوامع پیشرفته به آن توجه دارند. این تحقیق به منظور شناسایی میزان امنیت ادراک‌شدة بانوان و موانع و راهکارهای پیشنهادی آنان برای کاهش احساس ناامنی در پارک بانوان شهر جدید سهند انجام شده است. در اﯾﻦ باره، از 125 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن در ﻣﺤﺪودة ﭘﺎرک بانوان شهر جدید سهند مصاحبة حضوری به عمل آمد و سؤالاتی دربارة فعالیت‏های افراد در پارک بانوان، زمان سپری‌شده برای رسیدن به پارک و زمان مراجعه، میزان امنیت، موانع امنیت پیشنهاد زنان برای افزایش امنیت در این پارک‏ها پرسیده شد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﺍﺻﻠﻲ‌ترین موانع امنیت در پارک بانوان دیده‌شدن از ساختمان‏های بلند و بایر بودن زمین‏های اطراف است. تاریکی و مراجعة مردان برای امور باغبانی و فنی و نگرانی از کودک نیز در درجه‏های بعدی اهمیت بوده است. توسعة کالبدی فضاهای اجتماعی و همچنین امکانات ورزشی می‏تواند در موفقیت پارک‏های بانوان نقش مؤثری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Women Feeling of Safety in Ladies Park in Sahand- Tabriz with Emphasis on Islamic Cultural Values

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hami 1
  • Elham Faham 2
  • Mohammad Mahdavi 3
1 Assistant Prof. of Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Master of Landscape Engineering, University of Tabriz
3 Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Sciences, Tabriz University, Department of Education
چکیده [English]

Feeling of safety is one of the main factors of social comfort and women as part of society have significant role in developing societies and improving of human. Increasing safety using environmental design in ladies urban park in which only women are allowed can be considered an effective method. The current study was conducted to understand women safety feeling in Ladies Park and also to discover the main reasons of feeling unsafe in Sahand city in Tabriz. In addition, Islamic cultural beliefs and values were considered during this study. In this aspect, all together 125 people of park users were selected and interviewed asking questions regarding preferred physical activities, accessibility to park, perceived safety, reasons of feeling unsafe, and their recommendation to improve safety in ladies urban parks. The results of the study revealed that high-rise building around park and arid area around the park were the main issue of not feeling safe in park, meanwhile, darkness and attending men for maintenance of the park were placed in the second level of importance for unsafe perception. Also, majority of the participants declared that they like to exercise in mornings every day. It seems that development of park surrounding and providing sport facilities may enhance safety perception in ladies urban park.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • women safety feeling
  • Ladies Park
  • cultural believes
  • Sahand City
  • ladies interview
[1] بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها، هراس، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
[2] جهانگیری، جهانگیر (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان 15ـ40 سال شهر شیراز»، پژوهش‏های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دورة 2، ش 2، ص 41ـ55.
[3] ﺣﻴﺪری ﭼﻴﺎﻧﻪ، رحیم (1393). «ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺎرک‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان (مطالعة موردی کلان‌شهر تبریز)»، مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‌ای، س 5، ش 20، ص127ـ131.
[4] رفیعیان، مجتبی؛ ضابطیان، الهام (1387). «درآمدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی»، جستارهای شهرسازی، ش24ـ25، ص 48ـ55..
[5] گلی، علی؛ زادولی، شاهرخ؛ زادولی، فاطمه (1392). «ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعة موردی: پارک بانوان شمس تبریز)»، زن در توسعه و سیاست، س 11، ش 2، ص 171ـ188.
[6] گیدنز، آنتونی (1377). تجدد و تشخص، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نی.
[7] لاندین، رابرت ویلیام (1378). نظریه‏ها و نظام روان‌شناسی. ترجمة یحیی سیدمهدی، تهران: مؤسسة نشر ویرایش.
[8] کاظمی، مهروش (1388). «رویکردی تحلیلی به مقولة جنسیت و تأثیر آن به کیفیت فضا»، (نمونة موردی پارک فجر تبریز)، نشریة هویت شهر، س3، ش4، ص48ـ55.
[9] Ahmadi, M. (2012) “Study of the feeling of social security of women in Sanandaj city and social factors affecting on it”, Thesis of MA in Social Welfare. Tehran Social Welfare and Rehabilitation University. [Persian]
]10[ Colachi, S. (2006). urban parks and this major role of stress decreasing in urban crowd society. Journal of city and development, Vol. 33, PP. 13-28.
]11[ Gillham, B. (2000). The Research Interview. London: Rautledge.
]12[ Hami A, Suhardi M, Manohar M, Malekizadeh M. (2014), Natural elements spatial configuration and content usage in urban park. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning. Vol. 24, No. 1, PP. 15-23.
]13[ Hami A, Suhardi M, Manohar M, shahhosseini H. (2011). Users’ preferences of usability and sustainability of old urban park in Tabriz, Iran: Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 11, No. 5, PP. 899-905.
]14[ Jeffery, C. R. (1971). Crime prevention through Environmental Design. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
]15[ Krenichyn, Kira. (2004). Women and physical activity in an urban park: Enrichment and support through an ethic of care. Journal of Environmental Psychology. Vol. 2, No. 1, PP. 117- 130.
]16[ Martin, W. H., & Mason, S. (2003), Leisure in three Middle Eastern countries. World Leisure, Vol. 45, No. 1, PP. 35-44.