دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 311-449