مقاله پژوهشی جامعه شناسی
از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 153-175

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.251181.1019

چکیده
  در این پژوهش سعی شده است فهم زنان از انجام‌دادن فعالیت‌های هنری و اجتماعی از طریق اکتشاف میان‌ ذهنیت آن‌ها به‌دست آید. برای این هدف، فعالیت‌های هنری و اجتماعی زنان طبقة متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد مطالعه شد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعدادی از زنان شهر مشهد انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
نقد روان‌شناختی فیلم دعوت (1387) از دیدگاه نظریۀ جین شینودا بولن

فاطمه شاهرودی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 177-196

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.256230.1060

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل شخصیت‌های زن فیلم دعوت (1387) به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا از دیدگاه جین شینودا بولن و نظریة کهن‌الگو‌های زنانة او پرداخته است. فیلم دعوت از پنج اپیزود تشکیل شده؛ اما وجه مشترک همة آن‌ها وجود زنی است که با مسئلة بارداری و کشمکش بر سر سقط آن مواجه می‌شود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ـ تحلیلی است و اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
تحلیل نوع نگرش‏ها به فرهنگ‏ حجاب و عفاف در ورزش ‏بانوان (مطالعۀ موردی: بانوان ورزشکار استان آذربایجان شرقی)

محمد مهدوی؛ الهه سیدشرافت

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 197-214

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.255483.1055

چکیده
  مسئلة حجاب و پوشش در ورزش به‏منزلة پدیده‌ای بحث‏برانگیز و جنجالی در دنیای امروزی (به‌خصوص در میدان‌های المپیک و جهانی) مطرح است. مقالة حاضر به بررسی نوع نگرش بانوان ورزشکار به حجاب و عفاف در ورزش بانوان و همچنین به فرصت یا محدودیت حجاب و عفاف در امر ورزش می‌پردازد. این تحقیق به شیوة پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
نقش کنیزانِ رامشگر در موسیقیِ قرون اولیۀ اسلامی (دورۀ اموی و عصر اول عباسی)

نرگس ذاکر جعفری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 215-235

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252156.1026

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مطالعة جایگاه و نقش کنیزان در موسیقی قرون نخستین اسلامی است. نقش‏ مهم کنیزان در پیشبرد موسیقیِ قرون اولیة اسلامی و دامنة فعالیت آن‌ها را می‏توان چنین برشمرد: نوازندگی،‏ خوانندگی، آهنگ‌سازی، آموزش موسیقی، ‏حفظ و انتشار ساخته‏های موسیقی‏دانان،‏ نقد و مباحثه و ایجاد فضای پویای موسیقایی در جامعه. نظریه‏پردازیِ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی باستان شناسی
مظاهر و کارکردهای آناهیتا، الهۀ زن در ایران باستان (مطالعۀ نقش‌مایه‏ های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الهه)

حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ سعید ستارنژاد؛ فریبرز طهماسبی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 237-262

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.251689.1021

چکیده
  آثار هنری ایران، همچون هنر فلزکاری، در طول ادوار تاریخی، انعکاس‌دهندة‏ اندیشه‏ها و دیدگاه‏های مختلفی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، آیینی و مذهبی بوده و در این میان آثار فلزی دورة ساسانی، که از نظر تعدد و تنوع نقوش در نوع خود بی‏نظیرند، بهترین نمایندة انتقال باورها و تفکرات جامعة عصر خود محسوب می‏شوند. یکی از عناصر پرتکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
تحلیل مایگان مسائل اجتماعی در «ترانه‏ های کار» زنان

حسین محمدزاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 263-284

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252853.1037

چکیده
  ترانه‏های اجتماعی بسیار متنوع‌اند. نوعی از ترانه‏های اجتماعی کارنواها یا ترانه‏های کارند. ترانه‏های کار نواهایی هستند که مردان و زنان در حین کار یا برای کار و ثمرةآن به‏صورت فردی یا جمعی می‏خوانند. هدف این تحقیق از سویی بررسی نقش زنان در تولید بخشی ازترانه‏های کار در مناطق کردنشین و تحلیل تماتیک مسائل اجتماعی در ترانه‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
تحول خودآگاهی در آثار داستان‏ نویسان زن ایرانی براساس نظریۀ الن شووالتر

مهشاد شهبازی؛ مهبود فاضلی؛ مریم حسینی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 285-309

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.236858.908

چکیده
  بنا بر نظریة الن ‏شووالتر، منتقد فمنیست مطرح امریکایی، در مطالعة هر زیرفرهنگ ادبی، از جمله زیرفرهنگ ادبی زنان، می‏توانیم گذر از سه برهة اساسی تقلید، اعتراض و خودیابی را مشاهده کنیم. شووالتر برای تبیین چگونگی این سیر یک الگوی سه‌مرحله‏ای را طراحی می‏کند و برهة تقلید از اسلوب و سنت مسلط مردانه را مرحلة فمینین، برهة اعتراض به ...  بیشتر