نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشکدة الهیات دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی تربیت‌بدنی دانشگاه تبریز

چکیده

مسئلة حجاب و پوشش در ورزش به‏منزلة پدیده‌ای بحث‏برانگیز و جنجالی در دنیای امروزی (به‌خصوص در میدان‌های المپیک و جهانی) مطرح است. مقالة حاضر به بررسی نوع نگرش بانوان ورزشکار به حجاب و عفاف در ورزش بانوان و همچنین به فرصت یا محدودیت حجاب و عفاف در امر ورزش می‌پردازد. این تحقیق به شیوة پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. سیصد نفر از بانوان ورزشکار استان آذربایجان شرقی به روش نمونه‌گیری تصادفی تمام‌شمار به‌عنوان نمونة تحقیق انتخاب و برای سنجش نظر آنان دربارة حجاب و عفاف و موضوعات مرتبط با آن از پرسش‌نامة محقق‌ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها و تحلیل مسیر با نرم‏افزار AMOS23 نشان داده شد. یافته‌ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنا‏داری بین نوع نگرش‏ها به فرهنگ‏ حجاب و عفاف در ورزش بانوان با فرصت‏ها و محدودیت‏های حجاب و عفاف در ورزش وجود دارد. نتیجة حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر افراد شرکت‏کننده در ورزش نه‌تنها حجاب را مانع از ورزش نمی‏دانند، بلکه آن را فرصتی برای شکوفایی خود می‌دانند. همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش مردم از پیشنهادهای مهم آنان به دست‌اندرکاران اقتصادی و فرهنگی، اعم از حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و...، برای رسیدن به هدف مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Attitudes towards Hijab and Chastity Culture in Women's Sports (Case Study: Athletic Ladies in East Azarbayjan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi 1
  • Elaheh Sayed Sherafat 2

1 Department of Education, Faculty of Theology, Tabriz University

2 Graduate Student, University of Tabriz

چکیده [English]

The issue of hijab and cover in sports is a controversial problem in today's world, especially in the Olympic and World squares. The present article has examined the attitude of athletes towards hijab and chastity in women's sports, as well as the opportunity or limit of hijab and chastity in sport. In this survey, 300 female athletes from East Azarbaijan province were selected by random sampling method as sample of this research. A researcher-made questionnaire was used to assess their opinion about hijab and chastity and the related issues. The results of hypothesis testing and path analysis were demonstrated by AMOS23 software. Findings showed that there is a positive and significant relationship between attitudes toward hijab culture and chastity in women's sports with the opportunities and constraints of the hijab and chastity in sport. The result of this research shows that most people who participated in sports not only did not hijack the exercise, but considered it an opportunity to flourish. Also, the culture of education and education of the people is one of the most important suggestions made by economic and cultural actors, such as constituencies, universities and etc. to achieve the desired goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport activities
  • hijab
  • Chastity
  • Culture
  • constraints
  • Opportunities
[1] احسانی، محمد و همکاران ( 1388). «نقش ورزش حرفه‏‌ای در رشد و بسط ورزش زنان مسلمان»، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، ش 22، ص 153ـ171.
[2] انجمن جامعه‌شناسی ایران (1387). گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی ورزش، آسیب‌شناسی توسعه و ورزش در کشور. http://www.isa.org.ir
[3] پسندیده، عباس (1383). پژوهشی در فرهنگ حیا، ری: دارالحدیث.
[4] تجاری، فرشاد و همکاران (1394). تأثیر عوامل مختلف بر تنظیم رفتار ورزشی زنان شرکت‌کننده در فعالیت‏های تفریحی و ورزشی، پژوهش در علوم ورزشی، همایش ملی تفریحات ورزشی شهرداری تهران.
[5] جباری، نادر؛ فرهمند، علی؛ فراهانی، زهرا (1394). بررسی نقش نظام آموزشی در نهادینه‌سازی حجاب، اولین کنگرة علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران: انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-EPCONF01_234.html
[6] حسینی‌دوست، سید مرتضی (1380). «بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
[7] حمیدی، مهرزاد (1375). مدیریت سازمان‌های ورزشی، چ 2، تهران: دانشگاه پیام نور.
[8] خوشگویان فرد، علیرضا؛ زرگر، طیبه؛ تجاری، فرشاد (1388). «شناسایی نگرش بانوان ورزشکار نسبت به حجاب در ورزش به کمک روش کیو»، دو‌فصل‌نامة تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، شمارۀ 1، سال اول بهار و تابستان 1388، ص 125ـ136.
[9] ستاد مطالعات و تحقیقات اجتماعی دفتر امور اجتماعی ( 1371). بررسی ناهمسازی برخی از بانوان تهرانی نسبت به رعایت پوشش اسلامی، طرح پژوهشی، استانداری تهران.
[10] سلیمانی بیله سوار، رحمان؛ اسدی، ملیحه؛ عباسی، سودابه (1394). اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب در جامعة اسلامی، دومین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسة آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار، https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0229.html
[11] شارع‌پور، محمود؛ تقوی، سیده زینب؛ محمدی، مهدی (1391). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)، فصل‌نامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، س 5، ش 3، ص 1ـ29.
[12] صادقیان، الهام؛ ساجدی، علی‌محمد (1394). فلسفة حجاب و عفاف در اسلام و رابطة آن با سلامت روان در زندگی فردی و اجتماعی، اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان.
[13] عبدالهی، داوود (1392). «عوامل بی‌رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعالیت‏های ورزشی»، پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، س 9، ش17، بهار و تابستان، ص27ـ46.
[13] غروی نائینی، نهله؛ عامریف، وحیده (1386). «پویشی در معنا و مفهوم حجاب»، فصل‌نامة شورای فرهنگی زنان، ش36، ص113ـ137.
[14] فتحی، سروش (1388). «تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان»، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، س 3، ش 4، ص 145ـ171.
[15] قاسمی، زهرا؛ قاسمیان، محمد‌رضا (1394). نقش عفاف در ارتقای عزت و کرامت زنان در خانواده و جامعه بر‌مبنای قرآن کریم، سیره و اندیشه‌های اهل بیت (ع)، اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان.
[16] کرمانشاهیان، ام‌البنین (‌1377). «گرایش به حجاب و برداشت آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران و علل و عوامل جامعه‌شناختی آن»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا.
[17] محجوب، محبوبه (1389). «حجاب»، نشریۀ پژوهه، پژوهشکدۀ باقرالعلوم. http://pajoohe.ir
[18] مطهری، مرتضی (1383). مسئلة حجاب، تهران: صدرا.
[19] ملکی، فرزاد؛ حیدری‌نژاد، صدیقه و همکاران (1390). «شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش یا عدم گرایش شهروندان اهوازی به ورزش»، همایش ملی تفریحات ورزشی شهرداری تهران، ص 206ـ203.
[20] مهدی‌زاده، حسین ( 1387). حجاب‌شناسی؛ چالش‌ها و کاوش‌های جدید، قم: مرکز مدیریت حوزة علمیة قم.
[21] هنری، حبیب (1390). «طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، س اول، ش اول، ص85ـ105.
[22] Bayat, Asef, (2007). “Comparative studies of south Asia, Africa and the Middle East”. Journal information. Vol. 27. PP 160-172.
[23] Maddy, bruse. (2000). “Woman, Islam, and the Moroccan State: The Struggle over the Personal States Law”. Journal of Democracy, vol. 13, no.4. PP 24-32.
[24] Nakamura, Yuka (2002). “Beyond the Hijab: Female Muslims and Physical Activity”. Women in Sport & Physical Activity Journal.
[25] Robinson, T., B. Gustafson, & M. Popovich. (2008). “Perceptions of Negative_ Stereotypes of Older People in Magazine Advertisements: Comparing the Perceptions of_Older Adults and College Students”. Ageing & Society, 28. PP 233-251.
[26] Shawgo, Kaitlin. (2007). Decision to Wear Hijab Complicated for some Indiana University Students. The America's Intelligence Wire. 18-JAN-07. online.
[27] Smith, Matthew J. (2008). “Hijab Opponents”, Spectator of Journal, 28-JUN-08. Online.