از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده

در این پژوهش سعی شده است فهم زنان از انجام‌دادن فعالیت‌های هنری و اجتماعی از طریق اکتشاف میان‌ ذهنیت آن‌ها به‌دست آید. برای این هدف، فعالیت‌های هنری و اجتماعی زنان طبقة متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد مطالعه شد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعدادی از زنان شهر مشهد انتخاب شدند و مصاحبه‌های عمیقی با آن‌ها به عمل آمد. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته‌ها شامل 13 مقولة اصلی و یک مقولة هسته با عنوان «شکفتگی هنجاری هژمونیک» است که در قالب خط داستان، مدل پارادایمی و نظریة کوچک‌مقیاس ارائه شدند. به‌طور‌کلی، نتایج تحقیق نشان داد که زنان در مواجهه با دیگران خودشکوفا با خودِ ناشکفته‌شان روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، با توجه به مالکیت سرمایه‌ای ویژه‌ای که دارند و همچنین تمایل به خودنمایی، در بستری چشم و همچشمانه و تحت‌تأثیر ذائقه‌های هژمونیک هنری به فعالیت‌های هنری می‌پردازند و دنیای اجتماعی و هنری خود را تولید و بازتولید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Unrealized Ego to Hegemonic Normality of Self-actualization, a Contextual Exploration about Artistic Activities of Middle Class Women

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Afshani 1
  • Ali Ruhani 2
  • Saeedeh Ebrahimia-nia 3
1 Associate Professor of Sociology in Yazd University
2 Assistant Professor of Sociology, Yazd University
3 MA student in Yazd University
چکیده [English]

The daily activities of women in Iranian community are considered as a context for social and cultural conflicts. In fact, passing four decades after the Islamic Revolution, women's activities, especially their artistic and social activities, are still in conflict between political and social groups and activists. Meanwhile, apart from these political conflicts, we attempted to get women's understanding of doing these daily artistic and social activities through the discovery of their interpenetration. To this end, the artistic and social activities of middle and upper middle class women were studied. Using a qualitative approach and grounded theory, a number of women in Mashhad City were selected through theoretical and purposive sampling and they were called for in-depth interviews. The process of theoretical sampling continued to saturation of data. The collected data were analyzed using open, axial and selective coding. The findings included 13 main categories and one core category entitled "hegemonic normative actualization". The findings were presented in a form of a storyline, a paradigm model, and a small-scale theory. In general, the results of the research indicated that women encounter their unrealized ego when faced with self-actualized person. Therefore, given special property they own, as well as their tendency to show off, in the context of keeping up with the joneses, and under the influence of hegemonic artistic tastes, women deal with artistic activities and produce and reproduce their social and artistic world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unrealized ego
  • tendency to show off
  • artistic hegemonic tastes
  • hegemonic normative actualization
[1] ادگار، اندرو؛ سج‌ویک، پیتر (1389). متفکران برجستة نظریة فرهنگی، ترجمة مسعود خیرخواه، تهران: آگه.

[2] استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نی.

[3] الکساندر، ویکتوریا (1393). جامعه‌شناسی هنرها، ترجمة اعظم راودراد، تهران: جامعه‌شناسان.

[4] ایمان، محمدتقی (1388). «ارزیابی پارادایمی انسان به‌عنوان عنصر اساسی در طراحی پارادایم الهی»، فصل‌نامة حوزه و دانشگاه، س 14، ش 54، ص 25ـ46.

[5] ــــــــــ (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

[6] ایمان، محمدتقی؛ محمدیان، منیژه (1387). «روش‌شناسی نظریة زمینه‌ای»، فصل‌نامة روش‌شناسی علوم انسانی، ش 56، ص 31ـ46.

[7] بوردیو، پی‌یر (1390). تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: ثالث.

[8] ــــــــــ (1380). نظریة کنش، ترجمة مرتضی مردی‌ها، تهران: نقش و نگار.

[9] جمشیدیها، غلامرضا؛ پرستش، شهرام (1385). «دیالکتیک منش و میدان در نظریة عمل پی‌یر بوردیو»، نامة علوم اجتماعی، ش30، ص 1ـ32.

[10] خواجه‌نوری، بیژن (1384). «بررسی رابطة مؤلفه‌های جهانی‌شدن و مشارکت اجتماعی زنان، مطالعة موردی تهران، شیراز و استهبان»، پایان‌نامة دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز.

[11] خواجه‏نوری، بیژن؛ مقدس، علی‌اصغر (1388). «جهانی‌شدن و سرمایة اجتماعی زنان»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س 5، ش 2، ص 131ـ154.

[12] ریتزر، جورج (1377). نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.

[13] زاهد، سید سعید؛ موسوی، زهرا؛ روحانی، علی (1389). «بررسی کنش‌های جمعی زنان ایرانی، مطالعة موردی: زنان دورة قاجار»، فصل‌نامة بانوان شیعه، س 7، ش 23، ص 57ـ94.

[14] سیدمن، استیون (1388). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.

[15] شریعتی، سارا؛ راودراد، اعظم (1389). «نگاهی جامعه‌شناختی به زنانه‌شدن عرصة هنر (پرسشی از تاریخ و نگاهی به حال)»، مطالعات اجتماعی روا‌ن‌شناختی زنان، س 8، ش 4، ص 7ـ28.

[16] شولتس، دوان (1390). روان‌شناسی کمال، ترجمة گیتی خوشدل، تهران: پیکان.

[17] فرهمند، مهناز؛ ممبینی، سجاد؛ خرم‌پور، یاسین (1393). «بررسی رابطة میزان خودشکوفایی افراد با میزان نگرش آنان به دموکراسی (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه یزد)»، فصل‌نامة مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، س4، ش 13، ص 89ـ110.

[18] فعالی، محمدتقی (1395). «پیر بوردیو»، فصل‌نامة فرهنگی اجتماعی طعم زندگی، س اول، ش 2، ص 145ـ154.

[19] فلیک، اووه (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.

[20] کرس‌ول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریة داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعة موردی)، ترجمة حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: اشراقی.

[21] منتظرقائم، مهدی (1383). «نقش تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در اشتغال جوانان: مروری بر تجربه‌های جهانی و رهیافت‌هایی برای ایران»، مجموعه مقالات همایش جمعیت‌شناسی با تأکید بر نوجوانان، شیراز: دانشگاه شیراز.

[22] نجفی، حبیب‌الله؛ شرف‌الدین، سیدحسن (1395). «نقد و بررسی مفهوم سبک زندگی در اندیشة بوردیو»، معرفت، س 25، ش 231، ص 41ـ57.

[23] یارمحمدیان، احمد؛ کمالی، فاطمه (1386). «بررسی رابطة هوش هیجانی با خودشکوفایی دانش‌آموزان پایة اول دبیرستان»، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة 26، ش 3، ص 211ـ226.

[24] Bocock, Robert (1995). “Consumption and Lifestyle”, in Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds), Social and Cultural Forms of Modernity, Oxford: Open University Press.

[25] Bradley, Harriet (1995). “Changing Social Divisions: Class, Gender and Race”, in Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds), Social and Cultural Forms of Modernity, Oxford: Open University Press.

[26] Bradley, Harriet (1995). “Changing Social Structures: Class and Gender”, in Stuart Hall & Bram Gieben (Eds), Formations of Modernity, Oxford: Open University Press.

[27] Turner, Jonathan (2003). Structure of Sociological Theory, New York: Wadsworth Publication.

[28] Whittle, David (1997). Cyberspace: the Human Dimension, New York: Sage Publication.