نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

تأثیرگذارترین دیدگاه در زمینة فمنیسم سیاه، که جنسیت‏گرایی و نژادپرستی را هم‏پیوند می‏داند، نظریة نقطة اشتراک است. اقلیت دوچندان به شهروندانی گفته می‏شود که قربانی کاستی‏های برآمده از نقطة اشتراک‌اند. آثار تحلیل‏شده در این مقاله به برشی چهارساله از فعالیت هنری لورنا سیمپسون، یکی از روایت‏گران مهم هنری اقلیت دوچندان، تعلق دارند. این پژوهش یک موردکاوی نشانه‏شناختی با رویکرد تحلیلی‌ـ تفسیری و با هدف توسعه‏ای است که داده‏های کیفی آن به‏شیوة اسنادی داده‏اندوزی شده‏اند. نظام/ رمزگان در این نوشتار هنر فمنیستی است و گفتاری که درون این نظام شکل گرفته سبک شخصی سیمپسون. بافت در این مقاله جریان فمنیسم سیاه است و آثار سیمپسون متن‏هایی آفریده‏شده درون این بافت. در آثار سیمپسون رمزگان‏های زبانی و تصویری همنشینی دارند. مهم‏ترین نشانه در آثار او شخصیت‏های بی‏چهره‏ای‌اند که نمایندة همة زنان رنگین‏پوست به‏شمار می‏روند. سیمپسون حمله به جنسیت و نژاد را همبسته با یکدیگر می‏داند و گستاخی بخشی از جامعه در تعیین هویت برای دیگران را نمایش می‏نهد و هم‌زمان ریشه‏های نیاکانی شهروندان رنگین‏پوست را بدان‌ها یادآوری می‏کند. سیمپسون تلاش دارد تصویر کلیشه‏ای برساخته‏شده از بانوی رنگین‏پوست درون نظم نمادین بصری جامعه‏اش را نشانه‏شکنی و سپس این نشانه را بازتعریف کند و بدان معنا و کارکردی تازه ببخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narrative of Double Minority in the Art of Lorna Simpson, A Semiotic Analysis

نویسنده [English]

  • Sadreddin Taheri

Dean of Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Department of Art Studies, Art University of Isfahan

چکیده [English]

Feminist campaigns have been a main force behind major historical and societal changes for women rights. Black Feminism is a school of thought stating that sexism, gender identity, racism and class oppressions are inextricably bound together. The way these concepts relate to each other is called intersectionality, a term coined by Crenshaw. Double minority refers to a person with two devalued identities. Feminist art tends to change the women’s image in art world positively, in hope to lead to equality. This research has attempted to analyzethe symbols and semiotic concepts in artworks and style of Lorna Simpson, a female artist who was born in 1960. The main purpose of this survey is to characterize her personal parole, as a narrator of double minority,in the langue of Feminist art and context of Black Feminism. The selected works of art belong to a four years period of her professional life (1988 - 1991), which coincides with the third wave Feminism. Re-examining photography as a conceptual medium, Simpson’s works remind us of historical ooppressions in the field of gender and race. Textual and visual codes are linked together in her works. Using young African American women as her instant photos’ models, Simpson creates tableaux that utilize repetition and pictorial framing to challenge prejudices and assumptions of gender and race, culturally and historically. Her figures are shown mostly from behind or in fragments, which draws attention to the historical depersonalization and sexualization of coloured women. By combining irritating words with faceless portraits, Simpson calls our attention to the unconscious ways in which people are classified based on physical and cultural attributes. She conveys political messages to destroy the fabricated stereotype of black women and rrestore their identity and position in contemporary society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminist art
  • Lorna Simpson
  • Double minority
  • Black Feminism
  • intersectionality
[1] اسکات، آلن (1388). فرهنگ سیاسی و جنبش‏های اجتماعی، ترجمة رامین کریمیان، تهران: آگه.
[2] طاهری، صدرالدین (1396). نشانه‏شناسی کهن‏الگوها در هنر ایران باستان و سرزمین‏های همجوار، تهران: شورآفرین.
[3] فریدمن، جین (1381). فمنیسم، ترجمة فیروزه مهاجر، تهران: آشیان.
[4] کرس‏میر، کارولین (1390). فمنیسم و زیباشناسی: زن در تحلیل‏ها و دیدگاه‏های زیبایی‏شناختی، ترجمة افشنگ مقصودی، تهران: گل‌آذین.
[5] مک‏دانل، دیان (1380). مقدمه‏ای بر نظریه‏های گفتمان، ترجمة حسین‏علی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.
[6] Beasley, Chris (1999). What is Feminism?, New York: Sage.
[7] Chiang, S.Y., T. Fleming, M. Lucassen, J. Fenaughty, T. Clark, and S. Denny (2017). “Mental Health Status of Double Minority Adolescents: Findings from National Cross-Sectional Health Surveys”, Journal of Immigrant and Minority Health, 19 (3), PP 499-510.
[8] Collins, Patricia Hill (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York: Routledge.
[9] ------- (2015). “Intersectionality's definitional dilemmas”, Annual Review of Sociology, 41: PP 1-20.
[10] Crenshaw, Kimberlé (1991). “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color”, Stanford Law Review, 43 (6), PP 1241-1299.
[11] Davis, Angela Y. (1982). Women, Race, & Class, New York: Random House.
[12] Devereaux, Mary (1995). “Oppressive Texts, Resisting Readers, and the Gendered Spectator: The "New" Aesthetics”, in: Feminism and tradition in aesthetics, Pennsylvania: Penn State University Press.
[13] Enwezor, Okwui (2006). “Repetition and Differentiation - Lorna Simpson’s Iconography of the Racial Sublime”, in: Lorna Simpson, New York: Abrams.
[14] Foucault, M., (1978). The History of Sexuality, transl. by: R. Hurley, London: Penguin Books.
[15] Gonzales, P. M., Blanton, H., and Williams, K. J. (2002). “The effects of stereotype threat and double-minority status on the test performance of Latino women”, Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (5), PP 659-670.
[16] Halliday, Michael Alexander Kirkwood, and Ruqaiya Hasan (1985). Language Context and Text: Aspects of Language in a Social Semiotic Perspective, Victoria: Deakin University Press.
[17] Hooks, Bell (1981). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, New York: South End Press.
[18] Krolokke, Charlotte, and Anne Scott Sorensen (2005). “Three Waves of Feminism: From Suffragettes to Grrls”, in: Gender Communication Theories and Analyses: From Silence to Performance, New York: Sage.
[19] Lamm, Kimberly (2008). “Portraits of the Past, Imagined Now”, in: Unmaking Race, Remaking Soul: Transformative Aesthetics and the Practice of Freedom, New York: SUNY Press, PP 103-139.
[20] Mulvey, Laura (1975). “Visual pleasure and narrative cinema”, Screen, Oxford Journals, 16 (3): PP 6-18.
[21] Mason, V.C., Meyer, A.V., and Klicka, M.V. (1982). Summary of Operational Rations, Natick: U.S. Army Natick Research & Development Laboratory Technical Report.
[22] Nochlin, L. (1971). “Why have there been no great woman artists?”, in: Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness, New York: Basic Books.
[23] Saussure, Ferdinand (1916). Cours de linguistique générale, Paris: Payot.
[24] www.artsy.net.