بررسی شخصیت‌پردازی زنان در آثار هارولد پینتر با تمرکز بر بازگشت به خانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تئاتر، گروه هنرهای نمایشی، دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران

چکیده

هارولد پینتر، نمایش‌نامه‏نویس برندة جایزة نوبل، یکی از نویسندگان بنام معاصر جهان است. نقش زنان در آثار او همواره در میان منتقدان مورد بحث بوده است. بسیاری از آثار او پرسوناژ زن ندارند و در مابقی آثاری که پرسوناژ زن دارند، این شخصیت‏ها کارکردهای جنسیتی پربحثی را از خود به نمایش می‏گذارند و گاه در کلیشه‏های رایج از این شخصیت‏ها می‏گنجند. در این پژوهش، تلاش می‏شود بازنمایی شخصیت‏های زن در آثار او، و به‌ویژه نمایش‌نامة چالش‌برانگیز بازگشت به خانه بررسی شود. بسیاری از منتقدان این متن را به‌منزلة متنی فمنیستی و بسیاری دیگر متنی ضدزن خوانده‏اند. این پژوهش ابتدا با بررسی این نظریات تلاش می‏کند نشان بدهد چطور هر دو دیدگاه در این اثر قابل جست‌وجوست و چگونه پینتر با استفاده از تمهیدهای خاص کلامی و نمایشی‏اش، در بازگشت به خانه، از ساخت پدرسالار خانواده، و به تبع آن جامعه، مرکززدایی می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feminine Character in The Homecoming: Women in Harold Pinter’s Plays

نویسنده [English]

  • Maryam Dadkhah Tehrani
Phd, Department of Dramatic Arts, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Harold Pinter is among the most famous playwrights of the world and won Nobel Prize in 2005. How he used female characters in his plays is one of the most challenging issues in his dramatic texts. Many of these texts don't have any female personage while the others with female characters show complicated gendered and sexual functions. Many believe that these characters fit in common stereotypes of females in the world of theater. Among these challenging texts is The Homecoming which shows a unique character, Ruth, who has been controversial among critics. This essay tries to examine the representation of female character in Pinter's plays while focusing solely on The Homecoming. Given the representation of Ruth in this text, some of the critics read this text as a feminist one despite the others who believe Pinter is misogynist. In this essay, after studying the previous views on the play, I try to show how both perspectives can be seen in this text. In fact, just by this article, we cannot accuse Pinter of being misogynist neither acclaim him to be feminist. Pinter indeed wants to decentralize the patriarchal structure of family and the society, using his Pinteresque dialogues and devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Homecoming
  • Harold Pinter
  • feminity
  • dramatic personage
[1] اسلین، مارتین (1366). بررسی آثار پینتر، ترجمة فرشید ابراهیمیان و لیلی عمرانی، تهران: واحد فوق‏برنامة بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.

[2] پینتر، هارولد (1390). بازگشت به خانه، ترجمة فتاح محمدی، چ 3، زنجان: هزارة سوم.

[3] دوبووار، سیمون (1384). جنس دوم: ج اول، ترجمة قاسم صنعوی، چ 4، تهران: توس.

[4] Aston, Elaine (1988) “Foreword” in Feminism and Theatre by Sue Ellen Case, London: Macmillian.

[5] Aston, Elaine (1995) An Introduction to Feminism and Theatre, London: Routledge.

[6] Case, Sue-Ellen (2008) Feminism and Theatre, London: Macmillan.

[7] Esslin, Martin (1984) Pinter the Playwright, London, Methuen.

[8] Gordon, Robert (2012) Harold Pinter: The Theatre of Power, Ann Arbor: University of Michigan Press.

[9] Haney, S. William (2002) Culture and Consciousness: Literature Reagined, Lewisburg: Bucknell UP.

[10] Hewes, Henry (1967) “Probing Pinter’s Plays”, Saturday Revies, 50, pp. 56-96.

[11] Lahr, John (1978) “Homecoming: Criticism”, Play & Players, 25, pp. 24-5.

[12] Millet, Kate (2000) Sexual Politics, Champaign: Illinois.

[13] Milne, Drew (2001) “Pinter’s sexual politics” in The Cambridge Companion to Harold Pinter, ed. Peter Raby, Cambridge: Cambridge UP.

[14] Morris, Pam (1993) Literature and Feminism: An Introduction, New Jersey: Wiley-Blackwell.

[15] Mulvey, Laura (1999) “Visual Pleasure and Narrative Cinema” in Film Theory and Criticism: Introductory Reading, eds. Leo Braudy and Marshall Cohen, New York: Oxford UP.

[16] Pinter, Harold (1999) Various Voices: Prose, Poetry, Politics 1948-2009, London: Faber and Faber.

[17] Quigley, Austin E. (1975) The Pinter Problem, Princeton: Princeton UP.

[18] Silverstein, Marc (1993) Harold Pinter and the Language of Cultural Power, Lewisburg: Bucknell UP.

[19] Sakellaridou, Elizabeth (1988) Pinter’s Female Portraits: a Study of Female Characters in the Plays of Harold Pinter, London: Macmillan Press.

[20] Pinter, Harold (2018) “Harold Pinter Nobel Lecture: Art, Truth & Politics,” Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html> May 3 2014

[21] Bergoffen, Debra (2018) "Simone de Beauvoir", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/beauvoir/>