نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل و تبیین جامعه‏شناختی تحقیرشدگی بین زنان و ارتباط آن با سبک‎های مختلف فرزندپروری است. این تحقیق توصیفی و تحلیلی‌ـ کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش را کل زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز تشکیل می‏دهند. نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بوده که در متغیر سبک فرزندپروری از پرسش‌نامة استاندارد بامریند استفاده شده و در احساس تحقیر‌شدگی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده است. داده‏های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج توصیفی تحقیق، میانگین تحقیرشدگی بین زنان نسبتاً کم و میانگین ابعاد فرزندپروری در بعد آسان‌گیر در حد نسبتاً کم، در بعد مقتدرانه نسبتاً کم و در بعد استبدادی نسبتاً زیاد است. تحقیرشدگی با دو بعد فرزندپروری استبدادی و فرزندپروری مقتدرانه رابطة معناداری نشان می‏دهد. طبق دیدگاه‎های مطرح‌شده در زمینة فرزندپروری، تربیت منفی تحقیرشدگی بالایی را به همراه دارد، ولی ممکن است این تحقیر‌شدگی چنان با رفتار‏های عادی و روابط روزمره عجین شود که به‌منزلة امری عادی تلقی شود. درواقع، هرچقدر به تعامل برابر‌نگر در بعد خانوادگی تأکید بیشتری شود، به همان میزان افراد تحقیرشدگی کمتری را تجربه خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Parenting Style and Feelings of Humiliation, The Study of Women Over 15 Years of Age Living in 10 Areas in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golabi 1
  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 2
  • Leila Zarezadeh Ardashir 3

1 Associate Professor University of Tabriz

2 Associate Professor University of Tabriz

3 Masters of University of Tabriz Tabriz

چکیده [English]

The purpose of this research is sociological analysis of humiliation among women and their relationship with different parenting styles. This research is descriptive and analytical-quantitative and conducted by survey method. The statistical population of this study consists of all women over 15 years old living in Tabriz. Sampling method was a multi-stage cluster type with a sample size of 400 people. The research tool was a questionnaire. A standard questionnaire was used in the parenting style and the researcher-made questionnaire was made in the sense of humiliation. The collected data were analyzed using SPSS software. Based on the descriptive results of the research, the mean of depression among women is relatively low and the average of the dimensions of parenting is relatively low in the light dimensions, relatively modest in the dimension and in the authoritarian dimension is relatively high. There is a significant relationship between deviance and authoritarian parenting and reproductive parenting. According to the views expressed in the field of childbearing, negative education has a high degree of degradation. But this humiliation may be as commonplace with normal behaviors and everyday relationships as to be commonplace. In fact, as more equal interaction of family life is emphasized, the same amount of people will experience less humiliation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humiliation
  • parenting styles
  • Women
  • fear of humiliation
[1] آقا جانبگلو، سوسن (1394). «بررسی تأثیرات سن، سبک فرزندپروری و تصور از خویشتن در پذیرش خشونت و زورگویی همسالان نوجوانان»، پژوهش‏های روان‌شناسی اجتماعی، س 8، ش 4، زمستان، ص 39ـ59.
[2] آقا‌جانبگلو، سوسن؛ کمر‌زرین، حمید (1394). سازگاری کودک در آموزشگاه، تهران: ورجاوند.
 [3] اباذری، یوسف؛ صادقی فسایی، سهیلا؛ حمیدی، نفیسه (1387). «احساس ناامنی در تجربة زنانه از زندگی روزمره»، پژوهش زنان، س 6، ش اول، بهار، ص75ـ103.
[4] اشپربر، مانس (1384). بررسی روان‌شناختی خودکامگی، ترجمة علی صاحبی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
[5] ایمان، محمدتقی؛ مرادی، گلمراد؛ جلائیان، وجیهه (1389). «بررسى ارتباط بین مسئولیت اجتماعى جوانان و احساس امنیت اجتماعى»، فصل‌نامة مطالعات امنیت اجتماعى، ش 24، زمستان، ص 117ـ140.
 [6] پرچم، اعظم؛ فاتحی‏زاده، مریم؛ اله‏یاری، حمیده (1391). «مقایسة سبک‎های فرزند‌پروری بامریند با سبک فرزند‎پروی مسئولانه در اسلام»، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، س 20، ش 14، بهار، ص115ـ138.
[7] خواجه‌نوری، بیژن؛ دهقانی، رودابه (1395). «مطالعة رابطة بین تعارضات خانوادگی و عزت نفس نوجوانان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان شهر شیراز)»، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س 13، ش 2، پاییز و زمستان، ص 45ـ61.
[8] خواجه‌نوری، بیژن؛ مرادخانی، مهری؛ شیردل، الهام؛ براتی، شهناز (1395). «بررسی رابطة هویت اجتماعی و سبک فرزند‌پروری مادران شهر ایلام»، جامعه‌شناسی کاربردی، س 27، ش 3 (63)، پاییز، ص1ـ14.
[9] خواجه‌نوری، بیژن؛ مرادخانی، مهری؛ شیردل، الهام؛ بنی فاطمه، زهراالسادات (1395). «بررسی رابطة بین سبک زندگی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام»، زن و جامعه، س 6، ش 23، پاییز، ص 127ـ152.
[10] خوئی‌نژاد، غلامرضا؛ رجایی، علیرضا؛ محب‌راد، تکتم (1386). «رابطة سبک‏های فرزندپروری ادراک‌شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش 34، ص75ـ92.
[11] رضایی، آذرمیدخت؛ خدادی، زهرا؛ میرمحمدی، لیلا (1390). «رابطة بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار‌دیده»، زن و جامعه، س 2، ش 7، پاییز، ص 123ـ138.
[12] سعیدی، علی‏اصغر (1390). بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش‏های همگانی «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی»، تهران: جامعه و فرهنگ.
[13] شفیع‌پور، زهرا؛ شیخی، علی؛ میرزایی، مهشید؛ احسان کاظم‌نژاد، لیلی (1394). «سبک‏های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان»، مجلة پرستاری و مامایی جامع‌نگر، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، س 25، ش 76، تابستان، ص 49ـ56.
[14] شولتز، دوان (1392). تئوری‏های شخصیت، ترجمة یوسف کریمی و جمعی از همکاران، تهران: ارسباران.
[15] صادقی فسایی، سهیلا؛ نیکدل، نرمین (1394). «مطالعة کیفی از نحوة درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی»، جامعه‏شناسی کاربردی، س 26 (58)، ش 2، تابستان، ص41ـ58.
[16] صادقی فسایی، سهیلا؛ نیکدل، نرمین (1395). «تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین فردی»، پژوهش‌نامة زنان، س 7، ش 1، بهار، ص 99ـ125.
[17] صدیق سروستانی، رحمت‌اله (1385). «تعیین‌کننده‏های خشونت خانگی در خانواده‏های شهر تبریز»، فصل‌نامة جامعه‌شناسی، س 1، ش 1، بهار، ص 111ـ132.
[18] عسگری، علی؛ منیرپور، نادر؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا (1396). «شخصیت ضد اجتماعی، نقش خلق‌و‌خو، سبک‏های فرزندپروری و طرحواره‏های ناسازگار اولیه»، مجلة روان‌شناسی و دین، س 10، ش 1 (37)، بهار، ص 85ـ104.
[19] فرهمند، مهناز؛ خاتمی سروی، خدیجه؛ محمد‌حسنی، رضیه (1395). «مقایسة سلامت اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری و عزت نفس بین زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد»، زن و جامعه، س 7، ش 26، تابستان، ص 147ـ166.
[20] کیوان‌آرا، محمود؛ ثقفی‌پور، عابدین و دیگران (1394). «بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان»، مجلة سلامت و بهداشت، س 6، ش 4، پاییز، ص 448ـ457.
[21] منادی، مرتضی (1384). «مدیریت زمان در خانواده‏های طبقات متفاوت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی»، خانواده‌پژوهی، س 1، ش 2، تابستان، ص161ـ177.
[22] موسوی، مرضیه‌سادات؛ علمدار، فاطمه‌سادات (1388). «بررسی رابطة نوگرایی و دینداری»، زن و مطالعات خانواده، س 1، ش 4، زمستان، ص 159ـ188.
[23] مهاجرانی، علی‌اصغر؛ صیادی‌نژاد، پروین؛ صیادی‌نژاد، علی (1394). «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت عاطفی با تأکید بر سرمایة اجتماعی (نمونة موردی، شهر یاسوج)»،فصل‌نامة علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، س 9، ش 31، ص 191ـ218.
[24] نقدی، اسداله؛ روشنایی، علی (1391)، «روش‏های تربیتی (جامعه‎پذیری) پدران در خانواده‎های ایرانی از نگاه جوانان»، مطالعات توسعة اجتماعی ایران، س 4، ش 3، پاییز، ص40ـ52.
[25] یعقوبی‌دوست، محمود؛ عنایت، حلیمه (1393). «بررسی رابطة بین شیوه‏های فرزند‌پروری والدین و خشونت خانگی نسبت به فرزندان»، پژوهش‏های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، س 3، ش (8)، پاییز و زمستان، ص 61ـ78.
[26] Batche, G.M., & Knoff, H. M. (2014). "Bullies and Their Victims: Understanding a Pervasive Problem in the Schools". School Psychology Review, 23(2): PP 165-174.
[27] Baumrind, D. (1991). "The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use". Journal of Early Adolescence. 11(1): PP 56-95.
[28] Burton, P. Phipps, S. Curtis, P. (2000). "All in the Family: A Simultaneous Model of Parenting Style and Child Conduct", The American Economic Review, 92(2): PP 368-373.
[29] Clark, J. & Barber, B. (1994). "An Adolescents in Post‌ـ diverce and Always Married Families: Self-steem and Perceptions of Fathers interest". Journal of Marriage and Family, 56(3), PP 608-610.
[30] Coppersmith, S. (1967).The Antecedents of Self-esteem. San Francisco: Freeman.
[31] Demo, D. H., Stephen, A.; S., & Savin-Williams, R. C. (1987). "Family Relations and the self-steem of adolescents and their parents". Journal of Marriage and the Family, 49(4): PP 705-715.
[32] Eisenstein, Z. (2004). "Sexual Humiliation, Gender Confusion & the Horrors", http://frodo.ucsc.edu/jthomp/EH_Eisenstein_SexualHumiliation.pdf.
[33] Gecas, V., & Schwalbe, M. L. (1986). "Parental Behavior and Adolescent Self-esteem". Journal of Marriage and Family, 48(1): PP 37-46.
[34] Gelfand, D. M. & Teti, D. M. (1990). "The Effects of Matternal Depression of Children". Clinical Psyc hology Review, 10, PP 329-353.
[35] Gwemende, K. (2006). "Impact of Globalization on Parenting", in: BUHERA District, University of Stellenbosch.
[36] Hartling L. M., Lindner E., Spalthoff U. & Britton M. (2013). "Humiliation: A Nuclear Bomb of Emotions?" Psychologic Politic, No. 46, PP 55-76.
[37] Hartling, L. (2007). "Humiliation: Real Pain, A Pathway to Violence", RBSE, 6 (17): PP 466-479.
[38] Huver, M. E. R.; Engels, C. M. E.; Vermulst, R. & Vries, A. (2007). "Is Parenting Style Coutett for Smoking‌ـ Spesific Parenting Practices?" Journal Drag and Alcohol Dependence, 89: PP116-125.
[39] Klein, Donald C. (Ed.), "The Humiliation Dynamic: Viewing the Task of Prevention from a New Perspective. Special Issue", Journal of Primary Prevention, Part I, 12, No. 2, 1991. New York, NY: Kluwer Academic/ Plenum Publishers.
[40] Ladd, G. W., & Kochenderfer, B. (2008). "Parenting Behaviors and Parent-child Relationships: Correlates of Peer Victimization in Kindergarten", Developmental Psychology, 34: PP 131-150.
[41] Lindner, Evelin(2006). Making Enemies: Humiliation and International Conflict. London, England: Praeger
[42] Lindner, Evelin (2010). "Gender, humiliation, and global security: dignifying relationships from love, sex, and parenthood to world affairs", Contemporary Psychology Series. Santa Barbara, California: Praeger.
[43] MacKian, S. C. (2008). "What the papers say: Reading Therapeutic Landscapes of women's Health and empowerment in Uganda", Journal of Health & Place, Vol. 14, No. 1: PP 106-115.
[45] Marsh, H. W., Parada, R. H.; Yeung, A. S. & Healey, J. (2011). "Aggressive School Trouble Makers and Victime: A longitudinal Model Examing the Pivotal Role of Self-concept". Journal of Educational Psychology, 93: PP 411-419.
[46] Mize, J.; pettit, G. (1997). "Mothers Social Coaching, Mother‌ـ child Relationship Style and Children Peer Competence: Is the Medium the Message". Child Development, No. 68, PP 312-332.
[47] Murk, C. J. (2006). Self-esteem Research, Theory and Practice: Toward A Positive Psychology of Self-esteem. New York: Springer Publishing Company, Inc.
[48] Reyles Diego(2007). "The Ability to Go about without Shame a Proposal for Internationally Comparable Indicators of Shame and Humiliation", Missing Dimensions of Poverty Data, PP 30-29.
[49] Schwartz, D.; Dodge, K. A.; Pettit, K. A. & Bates, J. E. (2012). "The Really Socialization of Aggressive victims of Bullying". Child Development, 68: PP 665-675.
[50] Schwartz, D., Forver, J., Chang, L., & Lee-Shin, Y. (2013). "Victimization in South Korean Children's Peer groups". Journal of Abnormal Child Psychology, 30: PP 113-125.
[51] Steinberg, L. (2001), Adolescence. New York: McGraw Hill.
[52] Tiller, A. Garrison, E.; Benchea, B. & Beth, B. (2004). "The Influence of Parenting Styles on Childen Cognitive Development". Journal of Marriage and the Family, 61: PP 881-893.
[53] Torres, Walter J.; Bergner. & Raymond M. (2010). "Humiliation: Its Nature and Consequences". Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. 38. Retrieved 11 May 2016.
[54] White, R. (1963). "Ego and Reality in Psychoanalytic Theory: A Proposal Regarding Independent Ego Energies". Psychological Issues.
[55] Young, J. E, et al. (2003). Schema therapy: Practitioners Guide, New York.