باستان شناسی
جایگاه الهۀ مادر در فرهنگ مردم کردستان

دیانا رستمی نژادان؛ منصور منصوری مقدم

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 549-575

https://doi.org/10.22059/jwica.2019.260839.1097

چکیده
  حوزۀ فرهنگی کردستان سرزمین نخستین آیین‏ها و نظام‏های انتزاعی است که در نخستین طلیعه‏های خود با ویژگی زنانه و ارج مقام الهۀ مادر پیوند خورده است. جایگاه زن در کردستان دو وجه متناقض دارد؛ در ادبیات و نظام اجتماعی کنونی تا حدی شاهد نظام و ایدئولوژی مردسالار هستیم، اما زمانی که ریشه‏های آیینی و مذهبی فرهنگ کُرد را مطالعه می‌کنیم، ...  بیشتر