باستان شناسی
مطالعة جایگاه زن در دورة هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان‌شناسی

بهروز افخمی؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 527-548

https://doi.org/10.22059/jwica.2019.262553.1109

چکیده
  جایگاه زنان در دوره‏های تاریخی و مشارکت آنان در امور سیاسی و اداری حکومت‏ها به‏منزلة یکی از شاخصه‏های عمدة توسعة جوامع تلقی می‏شود. مشارکت زنان در جوامع معیار مناسبی برای سنجش میزان رشد فکری مردم آن جامعه به شمار می‏آید و به نوعی بیانگر برابری و تساوی حقوق زن و مرد و یکی از شاخصه‏های پیشرفت و توسعة جوامع متمدن در اعصار گذشته ...  بیشتر