ادبیات
بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان

محمد میرزایی رشنو؛ یوسف علی بیرانوند؛ علی سجادی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 47-63

https://doi.org/10.22059/jwica.2019.278426.1248

چکیده
  از نگاره‏های اسطوره‏ای روی مفرغ‏های لرستان زنی است که به نظر می‏رسد الهۀ باروری باشد. گاهی فقط چهرۀ این زن به همراه انار، ماهی و... حک شده است و گاهی به صورت برهنه و در حال زایمان و به همراه قوچ و گل هشت‏پر مصور شده است. هدف از پژوهش حاضر رازگشایی از تصویر این بانوی منقوش روی سرسنجاق‏های برنزی محوطۀ سرخ‏دم لرستان بود. بنابراین، ...  بیشتر