تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

سمانه سالک؛ فریده طالب پور؛ بهار مختاریان

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 369-390

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.284811.1308

چکیده
  آیین‏ها مجموعه‌ای از کنش‏ها و سخنانی هستند که در یک کیش و جامعة باورمند به حضور مؤثر موجودات فوق طبیعت برای تأثیر‌گذاردن بر آن‏ها و به شیوه‌های خاص انجام می‌شوند. دسته‏ای از آن‏ها آیین‏های جمعی‌اند که برخی در سطح اجتماع و برخی در فضای شخصی زندگی ادا می‌شوند. سفره‌های نذری از دستة دوم‌اند که بخش درخور توجهی از آن‏ها ...  بیشتر