نویسنده = فاطمه رفاهت
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی بازنمایی جایگاه زنان در موسیقی سنتی ایران در دهه 1360

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 325-344

اسفندیار غفاری نسب؛ فاطمه رفاهت