بررسی نقش زنان معمار در معماری معاصر ایران (1320 تا 1357 خورشیدی)

ساناز خانبانزاده؛ مریم ارمغان؛ جمال الدین سهیلی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 19-49

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.297705.1403

چکیده
  فعالیت حرفه‌ای زنان در ایران قبل از قاجار چندان مرسوم نبوده است، ولی از نیمه‌های دورة قاجار فرصت برای حضور زنان در جامعه فراهم شد. با توجه به اینکه حضور زنان معمار در معماری معاصر ایران اغلب نادیده مانده، هدفِ این پژوهش معرفی زنان معمار در دورة پهلوی و بررسی اثرگذاری آن‌ها در حوزه‌های معماری است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد ...  بیشتر