گونه‏شناسی مفهوم ادراک عدالت جنسیتی با تأکید بر عامل قومیت

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده ‏اقدم؛ پرویز صبوری کزج

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 433-457

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.291452.1364

چکیده
  برداشت از چگونگی توزیع فرصت‌ها و منابع در شکل‌گیری نابرابری‏ها مؤثر است. ادراک عدالت جنسیتی متأثر از فضای گفتمانی و ساختارهای ذهنیتی است. به‏ همین دلیل، این پژوهش با هدف مطالعة ادراک عدالت جنسیتی در بستر قومیت به‌مثابة زمینة فرهنگی‌ـ اجتماعی پدیده‏های اجتماعی با روش کیفی از نوع نظریة زمینه‏ای انجام شده است. روش نمونه‏گیری ...  بیشتر