واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن‌سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسۀ موردی فیلم‌های سینمای ایران در دهه‌های 1360و0 139

رضا پیش‌قدم؛ علی درخشان؛ اعظم جنتی عطایی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.299933.1415

چکیده
  پژوهش پیش‏رو بر آن است تا در بستر الگوی هایمز [39] به بررسی زباهنگ «مردسالاری» و «زن‏سالاری» در فیلم‏های ایرانی بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و توصیفی بوده و درحقیقت انتخاب زباهنگ‏ها با هدف بررسی تفکرات و تغییر نگرش و دیدگاه فرهنگی جامعۀ ایرانی در دو دهۀ 1360 و 1390 است. در همین زمینه، 100 فیلم ایرانی که از نوع خانوادگی و ...  بیشتر