بررسی تصویر زن در قالی‌های عشایری نقش «نُه‌ زن» با تأکید بر مؤلفة اجتماعی پوشش زنان عشایری

اکرم نوری؛ هما موسی نژاد خبیصی؛ مهدی کشاورز افشار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 251-266

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.303298.1436

چکیده
  تصویر زن به‌عنوان نقشی انسانی از نقش‌های رایج در قالی‌های عشایری است که در مناطق مختلف کشور در قالب‌ها و ساختارهای متفاوت بافته شده است و قطعاً مفهومی نمادین و خاص هم دارد. «نُه زن» از نقش‌هایی است که در آن تصویر زن بافته شده است و در این پژوهش در سه نمونه قالی از سه ایل متفاوت بررسی می‌شود. پژوهشگران در پی نوع تصویرگری زن در ...  بیشتر