تحلیل نشانه شناسی بدن در تبلیغات تجاری (مطالعۀ موردی: شبکۀ ماهواره ای جم تی وی)

معصومه میرزاخانی؛ باقر ساروخانی؛ حسن خجسته باقرزاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 647-679

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320616.1557

چکیده
  تبلیغات یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر زندگی انسان امروزی است. در این میان، رسانه به‌منزلة ابزاری برای معرفی محصولات از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه بدن در گفتمان رسانه (تبلیغات بازرگانی شبکة جِم) است. بدین منظور، با استفاده از دیدگاه فیسک و بارت در سه سطح واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی، آگهی‌های بازرگانی تحلیل ...  بیشتر