مطالعۀ بین‌نسلی ایدئال‌های فرزندآوری زنان (مطالعۀ زنان متأهل در شهر تبریز)

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مریم آسیابانیان بارنجی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 489-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315575.1520

چکیده
  این پژوهش به بررسی برخی عوامل مؤثر بر ایدئال‌های فرزندآوری زنان متأهل شهر تبریز پرداخته است. در این زمینه، از نظریات مختلفی استفاده شده است که از منظر اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی به بحث باروری و فرزندآوری پرداخته‌اند. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعة آماری کلیة زنان متأهل 15ـ49 سالة شهر تبریزند. از طریق فرمول کوکران، حجم ...  بیشتر