تاریخی
تکالیف کارکردی زنان شیعه عصر صفوی در ساختار کنش اجتماعی بر اساس متغیرهای الگویی سایبرنتیک (باتأکید بر نظریه سیستمی پارسونز)

مریم سعیدیان جزی؛ زهرا سادات کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.345326.1807

چکیده
  پژوهش حاضر با استراتژی اسنادی و به شیوه توصیفی-تحلیلی، و به استناد داده‌های تاریخی موجود در خصوص زنان در عصر صفویه، اقدام به بازترسیم وضعیت آنان بر اساس متغیرهای الگوییِ پیشنهاد شده در نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز کرده است تا مفروضاتی را مورد آزمون قرار داده و دست کم مقدماتی از تمرین تحلیلی یک امر تاریخی به استناد داده‌های ...  بیشتر