نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

چکیده

پژوهش حاضر با استراتژی اسنادی و به شیوه توصیفی-تحلیلی، و به استناد داده‌های تاریخی موجود در خصوص زنان در عصر صفویه، اقدام به بازترسیم وضعیت آنان بر اساس متغیرهای الگوییِ پیشنهاد شده در نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز کرده است تا مفروضاتی را مورد آزمون قرار داده و دست کم مقدماتی از تمرین تحلیلی یک امر تاریخی به استناد داده‌های تاریخی و بر اساس یک مبانی نظری مشخص را به سنتی میان رشته‌ای بدل سازد که علم تاریخ را به سایر دپارتمان‌های علوم اجتماعی متصل می‌سازد. سؤال اصلی پژوهش آن است که زنان در عصر صفوی چگونه توانسته‌اند در سیستم اجتماعی عصر خود موثر باشند؟ فرضیه پژوهش آن است که زنان نقشی موثر در گذار جامعه وقت از وضعیت سنتی به پساسنتی داشته‌اند و این نقش را از طریق عبور از نقش‌های انتسابی و عاطفی و عام‌گرا و کیفیتی، به نقش‌های اکتسابی و فراعاطفی و خاص‌گرا و عملکردی، تا حدودی فراهم ساخته و به تبدیل جامعه عصر صفوی به یک جامعه شبه انتقالی و پویا کمک کردند. نتایج نشان می‌دهد این گذار مقدماتی سبب شده است که انتقال انرژی و اطلاعات از نظام‌ها و خرده‌نظام‌ها با نقش‌آفرینی زنان، به جای آنکه صرفا از طریق نقش‌های انتسابی و خاص‌گرا و غیره صورت بگیرد از طریق نقش‌های اکتسابی و عام‌گرا و غیره نیز صورت بگیرد و مقدمات پیکره‌بندی جدیدی از سایبرنتیکِ سیستمِ عصر صفوی ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The functional tasks of Shiite women in the Safavid era in the structure of social action based on cybernetic model variables (emphasis on Parsons' systemic theory)

نویسندگان [English]

  • Maryam saeedyan 1
  • zahra sadat keshavarz 2

1 Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Postdoctoral Researcher of Isfahan University and Support Fund for Researchers and Technologists of the country

چکیده [English]

cybernetics, social system of action, model variables, transitional, traditional, post-traditional situation, the current research with a documentary strategy and in a descriptive-analytical way, and based on the existing historical data about women in the Safavid era, attempts to redraw the status of these women based on The model variables proposed in the structural functionalism theory of Talcott Parsons In order to test some assumptions and at least preliminary from the analytical practice of a historical matter based on historical data and based on a specific theoretical basis to an interdisciplinary tradition that will make the science of history similar to other departments of social sciences. connects, which connects the science of history with other departments of social sciences. The main research question is how women in the Safavid era were able to be effective in the social system of their era. The hypothesis of the research is that women played an effective role in the transition of the society from the traditional to the post-traditional state, and this role was achieved through passing from attributive, emotional, general and qualitative roles to acquired, trans-emotional and specific roles. oriented and functional, they have provided to some extent and have helped to transform the society of the Safavid era into a semi-transitional and dynamic society. The results show that this preliminary transition has caused the transfer of energy and information from systems and sub-systems with the role of women, instead of only through assigned and specific roles, etc. Acquiring and generalizing roles, etc. should also take place, and the foundations of a new configuration of the cybernetics system of the Safavid era should be created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetics
  • social system of action
  • model variables
  • transition state
  • Safavid era