بررسی جلوه‌های کهن الگوی مادر در نمایشنامه‌ی «اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند» با تکیه برآرای یونگ

مهدی حامدسقایان؛ مینو صحاف مقدم

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 413-435

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323692.1594

چکیده
  کهن الگو بازتاب مفاهیم و تعابیر جهان‌شمول از یک موضوع واحد در ناخودآگاه جمعی است. یکی از مهم‌ترین مفاهیم آن کهن الگوی مادر است که به لحاظ تنوع در معنا و فرم در افسانه‌ها و داستان‌های کهن حضور گسترده‌ای داشته است. در این پژوهش بازتاب کهن الگوی مادر بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ در تصویرِ شخصیت زن در نمایشنامه ی «اسب‌های آسمان ...  بیشتر