تصویر زن در سینما (تحلیلی بر ده فیلم دهة 1380 سینمای ایران)

جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ مریم هوری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 231-250

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324892.1617

چکیده
  با نزدیک‏تر شدن رویکردها و ایده‏ های علمی و هنری به همدیگر و مطرح‌شدن نسبت بین جامعه و هنر، تصویر ارائه‏شده از گروه‏های مختلف، به‌ویژه گروه‏های فرودست جامعه، از جمله زنان، در رسانه‏ها به موضوعی جدی برای پژوهش بدل شد. مقالة حاضر می‏کوشد با اتکای به ایده‏های نظریة فمینیسم و رویکرد گفتمان‏کاوی، نحوة بازنمایی این تصویر ...  بیشتر