واکاوی مؤلفه‌های تفکر فلسفی در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی؛ عبدالوهاب سماوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 491-509

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325760.1628

چکیده
  آموزش فلسفه به دانش‌آموزان تا حد زیادی قدرت مواجه آن‌ها با بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و انتخاب‌ رشته، شغل، همسر و... را افزایش می‌دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌های تفکر فلسفی در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی، تحلیل محتوا و جامعه اطلاع‌رسان ...  بیشتر