مطالعۀ تطبیقی زبان زنانه و مردانه در آثار هنرمندان معاصر عرب با موضوع جنگ

صدیقه پورمختار؛ محسن مراثی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 647-666

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.328352.1657

چکیده
   چکیدهفمینیسم پست‌‌مدرن با گسترش تفاوت‌‌های زنانگی و مردانگی قائل به زبان زنانه است که آن را یک عامل متمایزکننده بین آثار هنری و ادبی زنان و مردان می‌‌داند و ویژگی‌‌هایی چون استفاده از نمادهای چندلایه و پیچیده، استفادۀ خاص از تن در آثار و وارونه ساختن ارزش‌‌های زیبایی‌شناختی را برای آن برمی‌‌شمارند. در مقابل این دیدگاه‌‌ها، ...  بیشتر